จันทร์ 18 สค. เชิญร่วมเสวนา “การปกป้องสิทธิเด็กและสตรี ในรายการและข่าวทางสื่อโทรทัศน์”

ขอเชิญร่วมงาน

 เสวนาเรื่อง “การปกป้องสิทธิเด็กและสตรี ในรายการและข่าวทางสื่อโทรทัศน์”

วันจันทร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗

เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

                                              ณ ห้องกมลทิพย์  โรงแรมเดอะสุโกศล ถนนศรีอยุธยา กทม.                          

 

เวลา

รายละเอียด

๑๓.๐๐ น.

ลงทะเบียน

๑๓.๒๐ น.

กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานโดย กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์

๑๓.๓๐ น.

ผู้เสวนาประกอบด้วย-   นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระกรรมการสิทธิมนุษยชน

-   นายประสงค์ รัตนวิสุทธิ์

ผู้อำนวยการบริหารสถาบันอิสรา

-   ผศ.รุจน์ โกมลบุตร

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-      นายธาม เชื้อสถาปนศิริ

สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ TPBS

 

ดำเนินการเสวนาโดย นายมนัส ตั้งสุข

๑๔.๓๐ น. พัก / รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
๑๔.๔๕ น. ดำเนินการเสวนา (ต่อ)
๑๖.๐๐ น. เปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและซักถาม
๑๖.๓๐ น. สรุปและปิดการประชุม โดย กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์