เชิญร่วมระดมความเห็นเรื่องการรับแลกกล่อง Set Top Box ทีวีดิจิตอล

กำหนดการ
การประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อป้องกันการเอาเปรียบผู้บริโภค
กรณี “การแลกรับกล่องแปลงสัญญาณโทรทัศน์ดิจิตอล หรือ
Set Top Box”

วันพุธที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๔.๐๐ น.

ณ ห้องคริสตัล ชั้น ๒ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร

————————————

 

เวลา

กำหนดการ

๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.

ลงทะเบียน / รับประทานอาหารว่าง

๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.

 

 

·       พิธีเปิดการประชุม โดย กสทช.สุภิญญา กลางณรงค์

  • รายงานสรุปสถานการณ์การเรียกเก็บสำเนาบัตรประชาชน เพื่อรับกล่องสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินฯ

โดย นางคณาพร สนธยานนท์ สำนักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (จส)

๑๐.๓๐ – ๑๑.๓๐ น.

 

  • การประชุมเพื่อแสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐและเอกชนในการป้องกันและเอาเปรียบผู้บริโภค

-          มุมมองหน่วยงานราชการ

-          มุมมองภาคเอกชน

-          มุมมองผู้บริโภค

๑๑.๓๐ – ๑๒.๓๐ น.
  • แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะกระบวนการแจกคูปองส่วนลด
๑๒.๓๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน

 

หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

-          หน่วยงานราชการ อาทิ ผู้แทนจาก กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย สำนักงานคณะกรรมการขั้นศึกษาพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ(ปปท) กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค(บก.ปคบ.) กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงการเกษตรและสหกรณ์ และNECTEC

-          ภาคเอกชน ผู้ประกอบการกล่อง ผู้ผลิต และผู้จำหน่าย