สุภิญญาสงวนความเห็นวาระประชุมกสทช.2/57 เรื่อง กรรมการกองทุน, งบประมาณ และอื่นๆ

ในการประชุม กสทช.ครั้งที่2/2557  เมื่อวันพุธที่ 12 ก.พ. 57 นางสาวสุภิญยา กลางณรงค์ กรรมการกสทช. มีข้อสังเกตและมีความเห็นแตกต่างจากที่ประชุมเสียงข้างมาก หลายวาระ ดังนี้

วาร 5.1 เรื่องการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557 ของสำนักงาน กสทช.
วาระ 5.3 เรื่องขอความเห็นชอบโครงการที่ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่ประโยชน์สาธารณะ ประจำปี 2556(ประเภท1) จำนวน 8 โครงการ
วาระ 5.10 เรื่อง ขอความเห็นชอบเขตงาน (Term of Reference :TOR) สถานีตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุควบคุมระยะไกล และเห็นชอบให้สำนักงาน กสทช. ดำเนินการซื้อสถานีตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุระบบควบคุมระยะไกล โดยวิธีการประกวดราคา
วาระ 5.21 สรุปผลการรับฟังความเห็นสาธารณะและแนวทางการดำเนินการร่างประกาศ กสทช. เรื่อง กำหนดลักษณะและประเภทของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ฉบับ2) พ.ศ. …

Download (-๑๐๐๓.๙-๐๕๔-ขอเปิดเผยความเห็นในการประชุม-กสทช.-ครั้งที่-๒-๒๕๕๗.pdf,PDF, Unknown)

อ่านรายงานการประชุมทั้งหมดได้ที่ www.nbtc.go.th