จับตาวาระ กสท. เตรียมลงดาบ MUX ดิจิตอลทีวี

จับตาวาระ กสท. เตรียมลงดาบ MUX ดิจิตอลทีวี

วันนี้(6 ธ.ค.57) นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า วันจันทร์ที่ 8 ธ.ค. นี้ ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์(กสท.) ครั้งที่ 53/2557 มีวาระน่าจับตา ได้แก่ การดำเนินการติดตั้งโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลของ บริษัท อสมท. จำกัด(มหาชน) และของกรมประชาสัมพันธ์ หลังจากที่การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดตามเงื่อนไขใบอนุญาต พร้อมทั้งกำหนดมาตรการเยียวยาเสียหายต่อผู้บริโภค และผู้รับใบอนุญาตดิจิตอลทีวีของ อสมท. ต่อไป ซึ่งนาวสาวสุภิญญา กล่าวว่า ในที่สุด กสทช. ก็ต้องมีมาตรการในการกำกับดูแลผู้ให้บริการโครงข่ายทีวีดิจิตอลที่ได้ใบอนุญาตอย่างจริงจัง ด้วยมาตรการปรับทางปกครอง และ การต้องเยียวยาผลกระทบต่อช่อง  เพราะสิทธิในคลื่นความถี่เป็นของช่องที่เขาประมูลมาได้ ไม่ใช่ของโครงข่ายฯ ดังนั้นถ้าโครงข่ายฯ ไม่สามารถจัดการให้คลื่นส่งสัญญาณออกอากาศได้ ก็ต้องรับผิดชอบทั้งต่อช่องและคนดู

“ความพร้อมของโครงข่ายทีวี เป็นหัวใจสำคัญมากต่อการเปลี่ยนผ่านสู่ทีวีดิจิตอล หลังจาก กสทช. แก้ปัญหาการออกคู่ขนานของช่องแอนาล็อกได้แล้ว ทั้งนี้ฝากหน่วยงานรัฐทั้ง 4 รายซึ่งเป็นผู้รับใบอนุญาตโครงข่ายฯ ช่วยกันหาทางออกเพื่อแก้ปัญหาร่วมกัน ราวกลางเดือนนี้ ทางคณะทำงานร่วมของ กสทช. จะลงพื้นที่สุ่มตรวจคุณภาพสัญญาณด้วย ฝาก ประชาชนช่วยแจ้งผลและร้องเรียนมาได้ที่ 1200″ สุภิญญา กล่าว

นอกจากนี้ ที่ประชุมจะมีการพิจารณาวาระขั้นตอนการยื่นขอปรับปรุงซอฟต์แวร์ให้เป็นปัจจุบัน (System Software Update) สำหรับผู้ผลิต ผู้นำเข้า และผู้จำหน่ายเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล เป็นการเตรียมพร้อมสำหรับอนาคต กรณีการปรับปรุงซอฟต์แวร์ให้เป็นปัจจุบันจะสามารถดำเนินการได้รวดเร็วที่น่าจะช่วยแก้ไขปัญหาทางเทคนิคของเครื่องรับส่งสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และวาระการกำหนดนิยามประเภทรายการ ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำผังรายการสำหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖(ภาคผนวก ค) แนบท้ายประกาศฯ อาทิ รายการข่าวสาร รายการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย รายการส่งเสริมการศึกษา จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม รายการท้องถิ่น รายเด็กและเยาวชน รายการละคร รายการข่าวสารและบันเทิง เป็นต้น

ส่วนวาระอื่นๆ น่าสนใจและติดตามได้แก่ วาระกรอบหลักการ (Conceptual Framework) ประกอบการพิจารณาจัดทำหลักเกณฑ์การคืนคลื่นเพื่อนำไปจัดสรรใหม่ หรือปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่ ทั้ง การกำหนดนิยามการปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่ หลักการพิจารณาความจำเป็นในการถือครองคลื่นความถี่ แนวทางในการปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่ แนวทางและกรอบเวลาในการคืนคลื่นความถี่ มาตรการเยียวยาหรือบรรเทาผลกระทบในกรณีการปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่ก่อนสิ้นสุดระยะเวลา มาตรการส่งเสริมให้ปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่ก่อนสิ้นสุดระยะเวลา ตลอดจนการดำเนินการในกรณียุติการใช้คลื่นความถี่ และอื่นๆ เป็นต้น ทั้งหมดติดตามผลการประชุมได้วันจันทร์นี้…