เปิดรายงานเดินทางเข้าร่วมประชุม ณ กรุงเนปิดอว์ เมียนมาร์

รายงานการเดินทางเข้าร่วมประชุมและบรรยาย
เรื่อง “ประสบการณ์การบริหารกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม” ณ กรุงเนปิดอว์ สหพันธ์สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗

โดย ส่วนงาน กสทช.สุภิญญา กลางณรงค์

Download (-เนปิดอว์-เมียนมาร์.pdf,PDF, Unknown)