กสทช.เข้มแนะสื่อเมืองกาญจน์รับโฆษณายา อาหาร ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ต้องดูใบอนุญาตให้ครบถ้วน

กสทช. สุภิญญา เข้มแนะสื่อเมืองกาญจน์รับโฆษณายา อาหาร ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ต้องดูใบอนุญาตให้ครบถ้วน

ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคกาญจนบุรี จัดประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายโฆษณายา อาหาร ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และระดมความคิดเห็นความร่วมมือ การดำเนินงาน มีผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงทั้งที่มีใบอนุญาตและ ใบอนุญาตทดลองออกอากาส และอยู่ระหว่างดำเนินการขอใบอนุญาต ทั้งประเภทธุรกิจ สาธารณะ และชุมชน เข้าร่วมกว่า 70 คน

น.ส.สุภิญญา กลางณรงค์ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า ปัญหาการโฆษณาอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ เป็นปัญหาที่เรื้อรังมานาน หลายฝ่าย มีความพยายามแก้ไข ในส่วนของ กสทช. เป็นอีกองค์กรที่ถูกคาดหวังจากสังคม จึงมีแผนยุทธศาสตร์ร่วมกันกับองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (มพบ.) เครือข่ายผู้บริโภค ดังนั้นผู้ประกอบการต้องปฏิบัติตาม พรบ.อาหาร พ.ศ. 2522 และกฎ ระเบียบ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ก่อนรับงานโฆษณาต้องตรวจสอบ ใบอนุญาตโฆษณาถูกต้องครบถ้วน อีกทั้งยังต้องตรวจสอบว่าคำโฆษณาเป็นไปตามที่ได้รับอนุญาตไว้หรือไม่ เพราะถ้ากระทำผิดแล้วมีผู้ร้องเรียนอาจส่งผลถึงการประการและอื่นๆ ได้

ภญ.เพลิน จำแนกพล คบ.เขต 5 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวถึงความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณา อาหาร ยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยเน้นย้ำว่าผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงมีหน้าที่ต้องตรวจสอบว่ามีใบอนุญาตโฆษณาถูกต้องครบถ้วนหรือไม่

ด้าน นายจำลอง แจ่มจำรัส นายกสมาคมวิทยุกระจายเสียงจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวถึงจริยธรรมว่า จริยธรรมหมายถึงแนวทางการประพฤติปฏิบัติ ที่อาศัยหลักการด้านศีลธรรม ดังนั้นสมาคมฯ จึงได้มีการกำกับดูแลกันเอง โดยจะดำเนินการคัดเลือก จัดหากำกับดูแลสถานี รวมถึงการประกาศหรือโฆษณาที่ให้เป็นไปตามมาตรฐานทางวิชาชีพ และจริยธรรมของสื่อ มีการโฆษณาและการบริการธุรกิจได้ไม่เกินชั่วโมงละ 12 นาทีครึ่ง โดยเมื่อรวมเวลาตลอดทั้งวันแล้วไม่เกินชั่วโมงละ 12 อีกทั้งยังขอให้ ศคบ. และศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดกาญจนบุรี ช่วยแจ้งเตือนมาที่สมาคมวิทยุกระจายเสียง จ.กาญจนบุรี ว่าสินค้าใด ยี่ห้ออะไรที่มีการโฆษณาเกินจริงและเข้าข่ายผิดกฎหมาย ทางสมาคมเราจะได้แจ้งเตือนไปยังสถานีนั้นๆ ได้ทราบต่อไป

นอกจากนี้เพื่อให้มีการดำเนินงานความร่วมมือที่เป็นรูปธรรม ที่ประชุมมีข้อตกลงร่วมกันให้มีการข้อเสนอรูปแบบการทำงานร่วมกัน โดยให้สำนักงานสาธารณะสุขจังหวัดกาญจนบุรีเป็นจุดรับตรวจสอบใบอนุญาตโฆษณา และเสียงโฆษณาก่อนมีการส่งให้สถานีเปิดออกอากาศ เมื่อมีสัญลักษณ์การผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสถานีจึงสามารถรับจ้างโฆษณานั้นๆ ได้ โดยที่ประชุมประกอบด้วยสมาชิกของสมาคมวิทยุกระจายเสียงจังหวัดกาญจนบุรีมีความเชื่อมั่นว่าจะเป็นวิธีที่สามารถทำให้การโฆษณาที่ผิดกฎหมายลดลงได้