ราชดำเนินเสวนา “พ.ร.บ.ความมั่นคงไซเบอร์ เสี่ยงละเมิด?” 11 ก.พ. นี้

ราชดำเนินเสวนา หัวข้อ

พ.ร.บ.ความมั่นคงไซเบอร์ เสี่ยงละเมิด?

จัดโดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ร่วมกับ สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย

วันพุธที่  ๑๑  กุมภาพันธ์   ๒๕๕๘    เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องอิศรา อมันตกุล ชั้น ๓ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

 

วิทยากรคือ

- นางสุรางคณา วายุภาพ

ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

-นายจักร์กฤษ  เพิ่มพูล

ประธาน สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

-นายก่อเขต จันทเลิศลักษณ์

ประธาน สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

-นางสาวสฤณี อาชวานันทกุล

นักเขียน นักแปล ที่ศึกษากฎหมายดิจิตอล

 

ดำเนินรายการโดย

-นางสาวอศินา พรวศิน บรรณาธิการโซเชียลมีเดีย หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น

 

 

โทร.   ๐๒-๖๖๘-๙๔๒๒ / o๘๖-๐๗๔-๐๐๐๕   e – mail: tjareporter@gmail.com