ความเห็น กสทช. ต่อการแก้กฎหมายเกี่ยวกับเศรษฐกิจดิจิทัล 10 ฉบับ

เปิดความเห็น 3 กสทช. การแก้กฎหมายเกี่ยวกับเศรษฐกิจดิจิทัล 10 ฉบับ

จากการประชุม กสทช. ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558 มีการพิจารณาวาระที่ 5.3.8 เรื่อง ร่าง (แก้ไข) พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ที่ประชุมได้มีมติมอบหมายให้กรรมการ กสทช. ทุกท่าน ได้ศึกษาในรายละเอียดร่าง (แก้ไข) กฎหมายดังกล่าว และจัดส่งความเห็นให้ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ เพื่อรวบรวมและประมวลสรุปแจ้งเวียนกรรมการ กสทช. ทุกท่าน เพื่อพิจารณาฯ นั้น

หนังสือ สทช.๑๐๐๓.๑๐/๗๘ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ นายประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา นางสาว สุภิญญา กลางณรงค์ และ ผศ.ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ ได้พิจารณาพร้อมจัดทำความคิดเห็นร่วมกันต่อการแก้กฎหมายเกี่ยวกับเศรษฐกิจดิจิทัล 10 ฉบับ ในประเด็นต่างๆ อาทิ ส่วนของกระบวนการการแก้ไขกฎหมาย ส่วนของเนื้อหาของร่างกฎหมาย ประเด็นเรื่องความเป็นอิสระของ กสทช. ประเด็นเกี่ยวกับการจัดสรรคลื่นความถี่และการพิจารณาอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ประเด็นเกี่ยวกับกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประเด็นที่เป็นจุดอ่อนอันควรแก้ไขในพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศฯ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และ กฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง แต่กลับไม่ได้รับการแก้ไข และประเด็นอื่นๆ รายละเอียด ดังนี้

Download (.เกี่ยวกับเศรษฐกิจดิจิทัล-3คน.pdf,PDF, Unknown)