จับตาวาระ กสท. รับข้อร้องเรียนดิจิตอลทีวี ช่อง HD

จับตาวาระ กสท.  รับข้อร้องเรียนดิจิตอลทีวี ช่อง HD

วันนี้(7 มี.ค. 58) นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า วันจันทร์ที่ 9 มี.ค. นี้ ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์(กสท.) ครั้งที่ 9/2558 มีวาระสำคัญในการประชุมน่าจับตา ข้อร้องเรียนของ บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่นส์ จำกัด เกี่ยวกับความเท่าเทียมและเป็นธรรมในการประกอบกิจการธุรกิจ โดย บ. อมรินทร์ ได้ทำหนังสือมายัง กสทช. เรื่องขอให้อนุเคราะห์ดำเนินการแก้ประเด็นปัญหา และขจัดปัญหาการดำเนินธุรกิจที่ไม่เป็นธรรมใน 4 ประเด็น ได้แก่ 1.การเรียงช่องรายการของกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ 2.การออกอากาศช่องรายการ ที่ทำการประมูลและได้รับใบอนุญาตจากสำนักงาน กสทช. แบบความคมชัดปกติ แต่ทำการออกอากาศผ่านโครงข่ายอื่น แบบความคมชัดสูง 3.ประเด็นการดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปทราบถึงข้อมูลของโทรทัศฯภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล และ 4.ประเด็น การรับชมช่องรายการในหมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดสูงผ่านกล่องรับสัญญาณดาวเทียมระบบ S2 ยังไม่สามารถรับชมได้ ซึ่งนางสาวสุภิญญา กล่าวว่า สำนักงานได้จัดทำผลการวิเคราะห์และข้อเสนอ ต่อประเด็นข้อร้องเรียนของ บ.อมรินทร์ แล้ว ซึ่งน่าจะได้นำมาถกต่อในที่ประชุมพร้อมมีข้อเสนอต่อการกำกับดูแลที่เป็นธรรมต่อไป
“นอกจากนี้ กสท.จะมีการหารือนอกรอบเรื่องแนวทางการปรับโครงสร้างองค์กรภายในอย่างเป็นรูปธรรม อาทิ การลดจำนวนอนุกรรมการที่มาช่วยงาน และการปรับลดจำนวนสำนักงานในส่วนกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ เพื่อนำไปเสนอรวมกับของบอร์ดด้านโทรคมนาคม (กทค.) และงานบริหารส่วนกลาง ในที่ประชุมบอร์ดใหญ่ กสทช. กลางเดือนนี้” นางสาวสุภิญญา กล่าว

ส่วนวาระอื่นน่าจับตาได้แก่ วาระขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเพื่อจัดซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ (ArcGIS for Server Standard) วาระการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในแทนคณะกรรมการตรวจสอบภายในที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ วาระผลการดาเนินการติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมเพื่อให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล และวาระผลการดำเนินการติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมเพื่อให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ติดตามผลการประชุมทั้งหมกในวันจันทร์นี้…