เสวนาเรื่อง “จริยธรรมและการกำกับดูแลรายการโทรทัศน์ อย่างคำนึงถึงพัฒนาการของเด็ก”

                  

กำหนดการ งานเสวนาเรื่อง

จริยธรรมและการกำกับดูแลรายการโทรทัศน์ อย่างคำนึงถึงพัฒนาการของเด็ก”

ที่ห้อง Victory Room  โรงแรม Vic 3 พหลโยธิน ซอย 3 ถนนพหลโยธิน

วันอังคารที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2558 เวลา 13.00 – 16.00 น.

………………………………………..

 

เวลา 13.00 – 13.15 น.  ลงทะเบียน

เวลา 13.15 – 13.45 น.  ดร.เอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์ ผู้อำนวยการ Media Monitor   กล่าวต้อนรับ

กสทช.สุภิญญา กลางณรงค์ กล่าวเปิดงาน

ผู้อำนวยการ Media Monitor และ อาจารย์ ดร.นนทสรวง กลีบผึ้ง

ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านสื่อสารองค์กร  สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กฯ นำเสนอ

ผลการศึกษา “จริยธรรมสื่อโทรทัศน์กับผลกระทบต่อพัฒนาการของเด็ก”

 

เวลา 13.45 – 15.15 น.   การเสวนาจริยธรรมและการกำกับดูแลรายการโทรทัศน์

                               อย่างคำนึงถึงพัฒนาการของเด็ก” นำโดยคณะวิทยากร

        พญ.พรรณพิมล วิปุลากร

รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

รศ.นพ.สุริยเดว  ทรีปาตี

ผอ.สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

นางสาวเข็มพร วิรุณราพันธ์

ผู้อำนวยการสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน

การแลกเปลี่ยนซักถาม 

15.15 – 15.45 น.          กสทช.สุภิญญา กลางณรงค์  มอบความเห็นเพิ่มเติม
16.00 น.                        ผอ.มีเดียมอนิเตอร์ กล่าวสรุป กล่าวขอบคุณ และปิดงาน

 

………………………………………………………………………