เครือข่ายครอบครัวศึกษา 3 ช่องเด็กพบโฆษณาเกินเวลา บางรายการฉายซ้ำบ่อย//จัดเรตไม่เหมาะสม

วาระ กสท. เครือข่ายครอบครัวเสนอผลศึกษา 3 ช่องเด็กพบโฆษณาเกินเวลา
พบบางรายการฉายซ้ำบ่อย//จัดเรตไม่เหมาะสม

การประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์(กสท.) ครั้งที่ 36/2558 วันจันทร์ที่ 26 ต.ค. นี้ นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า มีวาระการประชุมน่าจับตา ได้แก่ ผลสำรวจรายการโทรทัศน์ช่องเด็ก เยาวชน และครอบครัว หลังออกอากาศ (Post rate) และข้อเสนอเพื่อพิจารณาปรับปรุงเกณฑ์การจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์และกำกับดูแลสถานีโทรทัศน์ จากเครือข่ายครอบครัวและเฝ้าระวังสร้างสรรค์สื่อ ได้มีหนังสือลงวันที่ 22 ก.ย. 58 ถึงประธานอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหา ได้ทำการสำรวจผังรายการและเนื้อหาโทรทัศน์ดิจิตอลทีวี หมวดหมู่ช่องเด็ก เยาวชน และครอบครัว ระหว่างเดือน เม.ย. – ก.ค. 58 ทั้ง 3 ช่อง ได้แก่ ช่อง 3 Family ช่อง MCOT Family และช่อง LOCA พบประเด็นสำคัญ ดังนี้ บางรายการสามารถจัดเรตความเหมาะสมเป็น ป3+ และ ด6+ ได้ ในขณะที่รายการส่วนใหญ่จัดระดับที่ ท ทั่วไป เนื้อหาบางรายการยังจัดระดับความเหมาะสมไม่ถูกต้อง บางสถานีมีการออกอากาศซ้ำหรือ Rerun รายการมากถึงวันละ 2 – 3 รอบ โดยเป็นการนำรายการเก่าจากช่องฟรีทีวีเดิม หรือสถานีอื่นๆ รวมทั้งพบว่าสถานียังไม่มีการลงทุนเพื่อหารายการที่มีคุณภาพและส่งเสริมกลุ่มเป้าหมาย อันได้แก่ เด็ก เยาวชน และครอบครัวมาออกอากาศ บางช่องพบว่ามีการโฆษณาที่ทำเป็นรายการออกอากาศยาว 20 – 24 นาที โดยมีเนื้อหากล่าวถึงคุณสมบัติของสินค้าและบริการ โดยไม่นับรวมเวลาโฆษณา  ซึ่งสำนักงานและอนุกรรมการฯได้เสนอให้กสท.เพื่อทราบข้อเสนอ และนำข้อมูลที่ได้มาเป็นข้อมูลในการกำกับดูแลต่อต่อไป รวมทั้งเสนอให้สำนักงานตรวจสอบรายการที่ตามที่ได้รับเรื่องร้องเรียนว่าได้กระทำผิดการโฆษณา และการจัดระดับความเหมาะสมหรือไม่อย่างไร

เครือข่ายครอบครัวได้มีข้อเสนอให้ กสท. ดำเนินการ กำกับดูแลช่องเด็กให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ทบทวนและปรับปรุงเกณฑ์การจัดเรตให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และขอให้ทบทวนพัฒนากระบวนการจัดเรตของรายการโทรทัศน์ ที่เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย

วาระอื่นน่าจับตาได้แก่ วาระการพิจารณาหนังสือตอบสมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทยกรณีการขอคัดค้านมติ กสทช. เรื่องการเรียงช่องตรงกันทุกแพลตฟอร์ม วาระเรื่องร้องเรียนผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องกับสัญญาการให้บริการกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก วาระเรื่องร้องเรียนของผู้บริโภคขอให้ดำเนินการเปลี่ยนกล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวี Set Top Box และวาระเรื่องร้องเรียนอื่นๆ ติดตามผลการประชุมทั้งหมดในวันจันทร์นี้…