จับตาวาระ กสท.ถก!ลงดาบมาตรา37อมรินทร์เอชดี และเตรียมปรับเงินโมโนโฆษณาเกินเวลา/ช่อ 8–Nice Channelผิดโฆษณาอย.

จับตาวาระ กสท. ถก! ลงดาบมาตรา 37 ช่องอมรินทร์เอชดี
และเตรียมปรับเงิน โมโน29 โฆษณาเกินเวลา//ช่อง 8อาร์เอส – Nice Channel โฆษณาอาหารและยาไม่ขออนุญาต

นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า วันจันทร์ที่ 10 ส.ค. 2558 มีวาระการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์(กสท.) ครั้งที่ 26/2558 น่าจับตา ได้แก่ การพิจารณาโทษทางปกครอง กรณีการออกอากาศรายการต่างคนต่างคิด ทางช่องอมรินทร์ เอชดี เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558 เวลา 22.00 น. ที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสมตามมาตรา 37 แห่ง พรบ.การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 และการกระทำต้องห้ามตามประกาศ คสช. ฉบับที่ 97/57 ฉบับ 103/57 และ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 97/57

นอกจากนี้มีวาระเตรียมพิจารณาโทษปรับทางปกครอง ช่อง โมโน 29 จากการถูกร้องเรียนออกอากาศรายการโดยมีการโฆษณาบริการหรือสินค้าเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนด อันอาจเป็นการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม พรบ.การประกอบกิจการฯ มาตรา 23 รวมทั้งเป็นการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค ตามประกาศ กสทช. เรื่องการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2555 ข้อ5(8)

ทั้งนี้ นางสาวสุภิญญากล่าวเพิ่มเติมว่า ในการประชุมจะมีการพิจารณาวาระเปรียบเทียบปรับทางปกครอง จากการโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหาร และยา โดยไม่ปฏิบัติตามที่กฎหมายเกี่ยวข้องฯ ของช่องรายการ ช่อง NICE Channel ของ บ. ยูนิเวร์แซลโปร จำกัด และ ช่อง 8 ของ บ.อาร์เอส จำกัด(มหาชน) ซึ่งส่วนตัวเห็นด้วยกับข้อเสนอของอนุกรรมการด้านคุ้มครองฯ ที่ต้องกำกับการโฆษณาที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย อย. รวมทั้งการโฆษณาเกินระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด  แต่อาจจะมองต่าง ในวาระการพิจารณาโทษที่ทำผิดด้านเนื้อหาการออกอากาศ เพราะมันน่าจะเป็นประเด็นจรรยาบรรณ หรืออาจจะเข้าข่ายการหมิ่นประมาทระหว่างบุคคล แต่จะเข้าข่ายขัดมาตรา 37 ของกฎหมาย กสทช. หรือไม่ บอร์ดคงต้องถกให้รอบด้าน เพราะการตัดสินจะเป็นบรรทัดฐานของรายการลักษณะนี้ต่อไป

ส่วนวาระอื่นๆน่าจับตา ได้แก่  การปรับเปลี่ยนกำหนดการขยายโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลในส่วนของสถานีเสริมในกลุ่ม A1 จำนวน 37 สถานีตามความเห็นชอบร่วมกันของผู้ได้รับใบอนุญาตโครงข่ายทั้ง 4ราย ภายใต้แผนการขยายโครงข่ายปีที่ 3 และปรับเปลี่ยนแผนยุติแอนะล็อก วาระการพิจารณากำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของคณะทำงานเพื่อติดตามและประเมินผลการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบกิจการโทรทัศน์ของสถานีโทรทัศน์ช่อง 5 วาระรายงานผลการศึกษาประเมินมูลค่าคลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงระบบดิจิตอล ผลการรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง)ประกาศ กสทช. เรื่อง แนวทางการกำกับดูแลอัตราค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. … วาระ(ร่าง)แผนยุทธศาสตร์การจัดสรรเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะประจำปี 2558 และวาระเพื่อทราบ ข้อมูลผู้รับใบอนุญาตไม่ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีในแต่ละปี (นับตั้งแต่สิ้นรอบระยะเวลาบัญชีภายในปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗) และวาระอื่นๆ ติดตามผลการประชุมได้วันจันทร์นี้…