กรณีการออกอากาศรายการที่นี่ Thai PBS ของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส มีเนื้อหาไม่เหมาะสม , ดาวดิน

สืบเนื่องจากการประชุม กสท. ครั้งที่ 37/2558 วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2558 นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ มีความเห็นต่างในการพิจารณาวาระ 4.19 เรื่องร้องเรียน กรณีการออกอากาศรายการที่นี่ Thai PBS ของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส มีเนื้อหาไม่เหมาะสม ดังนี้

“ตามที่คณะทำงานติดตามสื่อในกรมการทหารสื่อสาร ได้ส่งหนังสือด่วนมากมายังสำนักงาน กสทช. ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2558  เรื่องรายงานความไม่เหมาะสมการออกอากาศรายการทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส กรณีที่รายการ “ที่นี่ Thai PBS” ตอนที่มีการนำเสนอสกู๊ปข่าว “นักศึกษากลุ่มดาวดิน” ออกอากาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2558 เวลา 21.00 นาฬิกา มีเนื้อหาวิพากษ์ถึงการแสดงออกของกลุ่มบุคคล เพื่อเป็นการพยายามในการสื่อสารกับสังคมให้เห็นว่าการควบคุมอำนาจโดยทหารไม่ใช่แค่ปัญหาระดับขั้วอำนาจ แต่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเด็นปัญหาอื่นฯ อีกมากมายในสังคม นั้น

เรื่องดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาของที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ และมีมติ 7 เสียง เห็นว่า การนำเสนอเนื้อหารายการมีความผิด ขัดต่อประกาศ คสช. ฉบับที่ 7/2558 เรื่องห้ามชุมนุมทางการเมือง เนื่องจากเนื้อหารายการมีลักษณะที่แสดงให้เห็นว่าสามารถมีการชุมนุมได้และเห็นว่า การนำเสนอเนื้อหารายการไม่รอบด้าน อันจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดของประชาชน จึงเป็นการกระทำที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนตามมาตรา 37 แห่งพ.ร.บ.การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2551 ขณะที่ที่ประชุมเสียงข้างน้อย จำนวน 4 เสียงเห็นว่าการนำเสนอเนื้อหารายการไม่มีความผิด ทั้งนี้มติที่ประชุมอนุกรรมการฯ เห็นสมควรกำหนดโทษปรับทางปกครองเป็นเงินจำนวน 50,000 บาท ต่อมา เมื่อสำนักงานฯ นำเสนอวาระดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาในที่ประชุม กสท. กรรมการเห็นพ้องกันว่า การนำเสนอเนื้อหาไม่ขัดต่อมาตรา 37 แห่ง พ.ร.บ.การประกอบกิจการฯ อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมเสียงข้างมากมีมติมอบหมายให้คณะอนุกรรมการฯ เชิญสถานีฯ มาตักเตือนด้วยวาจา

ดิฉันจึงขอสงวนความเห็นมติที่ประชุมเสียงข้างมากที่มอบหมายให้คณะอนุกรรมการฯ เชิญสถานีฯ มาตักเตือนด้วยวาจา เนื่องจากเห็นว่า หากที่ประชุมมีมติว่า การนำเสนอเนื้อหารายการมิได้ขัดต่อมาตรา 37ฯ  จึงไม่มีความจำเป็นในการมอบหมายให้คณะอนุกรรมการฯ ดำเนินการเชิญสถานีดังกล่าวตักเตือนแต่อย่างใด”

Download (Comment-NBC-37-58.pdf,PDF, Unknown)