การขอรับการสนับสนุนงบประมาณการจัดทำงานวิจัยเรตติ้งของสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อ(MRB), การอนุมัติผังรายการหลัก ประจำปี 2559 ของผู้มีสิทธิประกอบกิจการตามบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2551, แผนการยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกของสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 และสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3

สืบเนื่องจากการประชุม กสท. ครั้งที่ 2/2559 วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2559 นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ ขอเปิดเผยความเห็นในการพิจารณาหลายวาระ ดังนี้

วาระที่ 3.7 ผลการพิจารณาการขอรับการสนับสนุนงบประมาณการจัดทำงานวิจัยเรตติ้งของสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อ(MRB)

ระเบียบวาระที่ 4.5 การอนุมัติผังรายการหลัก ประจำปี 2559 ของผู้มีสิทธิประกอบกิจการตามบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2551 จำนวน 4 หน่วยงาน

ระเบียบวาระที่ 4.22 แผนการยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกของสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 และสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3

Download (2-59.pdf,PDF, Unknown)