จับตาวาระ กสท. ถกการขอปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่ MMDS ของ อสมท.

จับตาวาระ กสท. ถกการขอปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่ MMDS ของ อสมท.

นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการ กสทช. เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) วันอังคารที่ 23 ก.พ. 59 มีวาระการประชุมน่าจับตา ได้แก่ การพิจารณาระเบียบวาระ 4.14 การประชุม กสท. ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 59 เรื่องการให้บริการโทรทัศน์บอกรับเป็นสมาชิกระบบ MMDS  หรือ การขอปรับปรุงการใช้งานคลื่นความถี่ MMDS ของบริษัท อสมท. จำกัด(มหาชน)ของคณะอนุกรรมการพิจารณาสัญญาสัมปทานและความจำเป็นในการใช้คลื่นความถี่ และวาระการขอปรับปรุงการใช้ย่านความถี่ 2536 -  2690 MHz ทั้งนี้ นางสาวสุภิญญา กล่าวว่า ประเด็นเรื่องสิทธิของ อสมท.ในคลื่น 2600 MHz  เป็นเรื่องค่อนข้างใหญ่ในแง่มุมทางกฎหมายที่ กสท. จะต้องถกกันอีกรอบ ความเห็นส่วนตัวมองว่า ถ้ากรรมการตัดสินให้ อสมท.มีสิทธิถือครองคลื่นอยู่อาจจะส่งผลต่อสิทธิและความจำเป็นคลื่นรัฐอื่นๆอีกก็ได้ ตนมองว่า กสทช.ควรจะนำคลื่นที่สิ้นสุดลงแล้วมาจัดสรรใหม่ ถ้าเราให้สิทธิของ อสมท. ในการประกอบกิจการต่อได้โดยการปรับเทคโนโลยี จาก MMDS เป็น BWA จะมีประเด็นทั้งเรื่องของกฎหมายและอาจกระทบการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม เพราะเป็นการสนับสนุนเอกชนรายหนึ่งรายใดเข้าสู่ตลาดโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการขออนุญาต หรือขอประมูล อาจจะมีปัญหาเหมือนฝั่งโทรคม กรณี BFKT ก็ได้ ส่วนการอ้างสิทธิตั้งแต่ดั้งเดิมสมัย กบถ. จะเป็นการลดทอนอำนาจของ กสทช. เอง เพราะว่า กบถ.ในสมัยนั้นไม่ได้เป็นองค์กรที่จะสามารถทำหน้าที่ออกใบอนุญาตให้ได้ และถ้า กสทช.จะออกใบอนุญาตประกอบกิจการ ก็ควรเป็นไปตามเงื่อนไขปัจจุบัน ที่สำคัญ อสมท. เป็นผู้รับใบอนุญาตโครงข่ายดิจิตอลทีวีภาคพื้นดินในปัจจุบันอยู่แล้ว อาจจะเข้าข่ายผู้มีอำนาจเหนือในตลาด ถ้าได้รับสิทธิเป็นผู้ให้บริการโครงข่ายคลื่น 2600 MHz ต่อไปอีกโดยที่ไม่มีการประมูล เรื่องนี้จึงควรต้องถกกันอย่างละเอียดเพราะจะมีผลต่อทั้งอุตสาหกรรม

ในการประชุมครั้งที่5/58 ตนได้สงวนความเห็นการพิจารณาวาระนี้ เพราะเห็นว่าสำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย พิจารณารายละเอียดการใช้ประโยชน์คลื่นความถี่ รวมทั้งเหตุแห่งความจำเป็นในการถือครองคลื่นความถี่ ตามมาตรา 82 และ 83 แห่งพ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2553 ซึ่งกรณีสัญญาร่วมดำเนินกิจการให้บริการโทรทัศน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิก ระหว่าง บริษัท อสมทฯ กับ บริษัท ทรู วิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) กรณีสัญญาร่วมดำเนินกิจการให้บริการโทรทัศน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิกทางสาย ระหว่าง บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) กับ บริษัท ทรู วิชั่นส์ เคเบิล จำกัด (มหาชน) ตามที่ประชุม กสท. วันที่ 22 ก.ย. 57 มีมติเอกฉันท์เห็นชอบข้อเสนอของคณะอนุกรรมการพิจารณาสัญญาสัมปทานด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และให้เสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาความจำเป็นในการใช้คลื่นความถี่ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พิจารณาประกอบการตรวจสอบความจำเป็นการใช้คลื่นความถี่และกำหนดระยะเวลาที่แน่นอนในการถือครองคลื่นความถี่ต่อไป ทั้งนี้ระยะเวลาของสัญญาดังกล่าวได้สิ้นสุดลงแล้วเมื่อวันที่ 30 ก.ย. 57

รวมทั้ง กรณีความชอบด้วยกฎหมายของสัญญาทางธุรกิจเกี่ยวกับกิจการโทรทัศน์ระบบบอกรับสมาชิกบนคลื่นความถี่ MMDS ระหว่าง บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) กับ บริษัท เพลย์เวิร์ค จำกัด ที่ประชุม กสท. วันที่ 10 ก.พ. 57 ได้มีมติเอกฉันท์เห็นชอบข้อเสนอของคณะอนุกรรมการพิจารณาความจำเป็นในการใช้คลื่นความถี่ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ สาระสำคัญระบุว่า สัญญาที่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ให้ บริษัท เพลย์เวิร์ค จำกัด ใช้คลื่นความถี่ในระบบ MMDS เพื่อให้บริการโทรทัศน์บนเทคโนโลยีแบบบรอดแบนด์ไร้สาย (BWA) เป็นการให้บริการโทรทัศน์ประเภทอื่นนอกเหนือจากได้รับอนุญาตอยู่เดิม จึงเป็นการประกอบกิจการขึ้นมาใหม่ซึ่งต้องได้รับอนุญาตจาก กสทช. ตามกฎหมาย

นอกจากนี้ วันอังคาร 23 ก.พ. เวลา 13.30 น. ศาลปกครองได้นัด กสท. ฐานะผู้ถูกฟ้องคดีไปให้ถ้อยคำต่อศาล ตามที่บริษัทไทยทีวี จำกัด ได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลไต่สวนฉุกเฉินและกำหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวในระหว่างพิจารณาคดี โดยขอให้ศาลห้ามมิให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการใดๆ หรือมีคำสั่งระงับมิให้ผู้ถูกฟ้องบังคับตามหนังสือค้ำประกันเอากับธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) ซึ่งเมื่อวันที่ 8 ก.พ. 59 กสท. มีมติให้เพิกถอนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอลทีวี ช่อง MVTV Famliy(LOCA) และช่องไทยทีวี รวมทั้งให้บริษัทชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตที่เหลือพร้อมทั้งภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าธรรมเนียมเพิ่ม ภายใน 30 วัน มิฉะนั้นจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

ส่วนวาระอื่นๆน่าจับตา ได้แก่ ข้อหารือกรณีพิพาทการระงับหรือบอกเลิกสัญญาเช่าให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ดิจิตอลทีวี ของบริษัท อสมท. จำกัด(มหาชน)  วาระกรณี บ.ซีทีเอช เคเบิลทีวี แจ้งยุติการให้บริการช่องรายการทางกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ดาวเทียม PSI และกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ดาวเทียม Sun Box วาระคู่มือการจัดและผลิตรายการวิทยุหรือโทรทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับคนพิการวาระการขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่สำหรับสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 จังหวัดสตูล ในระบบแอนะล็อกจำนวน 1 ความถี่ เพื่อทดแทนความถี่เดิมตามมติที่ประชุม JTC ไทย –  มาเลเซีย โทรทัศน์ …