เปิดคำสงวน:การให้บริการโทรทัศน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิกระบบ MMDS ของบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) กับคู่สัญญา, การให้บริการโทรทัศน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิกระบบ MMDS ของบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) กับคู่สัญญา วาระ 4.18 การขอปรับปรุงการใช้ย่านความถี่ 2536-2690 MHz ของ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

สืบเนื่องจากการประชุม กสท. ครั้งที่ 7/2559 วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ ได้สงวนความเห็นในการพิจารณา ดังนี้

วาระ 4.17 การพิจารณาระเบียบวาระที่ 4.14 การประชุม กสท.ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การให้บริการโทรทัศน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิกระบบ MMDS ของบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) กับคู่สัญญา

วาระ 4.18 การขอปรับปรุงการใช้ย่านความถี่ 2536-2690 MHz ของ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

Download (7-59.pdf,PDF, Unknown)