รายงานผลการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2558

ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ 4/2559 วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2559 นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ ได้เปิดเผยความเห็น เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2558

“โดยมีข้อสังเกตต่อรายงานผลการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบภายใน  ประจำปี 2558 ว่ามีประเด็นการตรวจสอบและข้อเสนอแนะที่สำคัญ โดยเฉพาะประเด็นการตรวจสอบด้านพัสดุ ภายใต้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่ยังมีกรณีที่เชิญผู้รับจ้างเพียงรายเดียวให้ยื่นเสนอราคา และการควบคุมพัสดุ    ที่ยังไม่ได้กำหนดแนวทางการจัดการเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบภายในตั้งข้อสังเกตในภาพรวมของการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2558 สำหรับงวด 6 เดือน หลังสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 นี้ว่า ส่วนมากเป็นข้อบกพร่องเดิม ซึ่งคณะกรรมกรรมการตรวจสอบภายใน   เสนอแนะให้มีการปรับปรุงแก้ไขแล้วในการจัดทำรายงานตรวจสอบภายใน สำหรับงวด 6 เดือนแรก สิ้นสุดในวันที่ 30 มิถุนายน 2558 แต่สำนักงานยังดำเนินการปรับปรุงแก้ไขไม่แล้วเสร็จ ซึ่งเห็นควรที่สำนักงานจะต้องพิจารณาเร่งรัดปรับปรุงแก้ไขโดยเร็ว

อนึ่ง ดิฉันมีข้อสังเกตเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพย์สินที่สำนักงาน กสทช. ได้รับมา      ตามกฎหมาย แต่ไม่ปรากฏรายละเอียดในรายงานการตรวจสอบ กล่าวคือ กรณีสถานีวิทยุกระจายเสียง 1 ปณ. ซึ่งเลขาธิการ สำนักงาน กสทช. ได้ให้ข่าวต่อสาธารณะว่ามีการจัดประกวดราคาเพื่อให้เอกชนเข้าดำเนินการสถานีวิทยุ 1 ปณ. FM 98.5 MHz (กรุงเทพฯ) ตลอดจนพร้อมเปิดให้เอกชนรายอื่นเข้าดำเนินการ สถานีวิทยุ 1 ปณ. ในต่างจังหวัด เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2558 และดิฉันได้มีบันทึกที่ สทช 1003.9/182  ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 เรียนประธาน กสทช. ประธาน กสท. และเลขาธิการ กสทช. เพื่อให้รวบรวมข้อเท็จจริงและตรวจสอบในกรณีดังกล่าวว่าเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วหรือไม่ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ) แต่อย่างไรก็ดีไม่ปรากฏผลการตรวจสอบในรายงานฉบับนี้” ….(พร้อมเอกสารแนบ)

Download (Comment-NBTC-4-591.pdf,PDF, Unknown)