2สค.นี้ กสทช.เปิดเวทีรับฟังความเห็นร่างประกาศเก็บเงิน USO ทีวี-วิทยุ

การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะจากผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บเงินรายปีเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. …

    ด้วยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันพุธที่ 15 มิถุนายน 2559 ได้มีมติเห็นชอบต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บเงินรายปีเข้ากองทุนวิจัย และพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. … พร้อมทั้งมอบหมายให้สำนักงาน กสทช. นำ (ร่าง) ประกาศฉบับดังกล่าว เข้าสู่กระบวนการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
สำนักงาน กสทช. ขอเรียนเชิญผู้มีส่วนได้เสีย และประชาชนทั่วไปร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บเงินรายปีเข้ากองทุนวิจัย และพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. … ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) ประกาศฯ ดังกล่าว โดยสามารถนำส่งแบบแสดงความคิดเห็นได้ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2559 ในช่องทางดังต่อไปนี้

1) ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) : pso@nbtc.go.th โดยตั้งชื่อเรื่อง “แสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บเงินรายปีเข้ากองทุนวิจัย และพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. …

2) ทางโทรสาร หมายเลข 02 279 9048
3) นำส่งด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ดังนี้
สำนักงาน กสทช. (สำนักพัฒนาองค์กรวิชาชีพและส่งเสริมการบริการอย่างทั่วถึง (ชส.))
อาคารเอ็กซิม แบงค์ เลขที่ 1193
ชั้น 22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โดยให้วงเล็บมุมซองว่า “(แสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บเงินรายปีเข้ากองทุนวิจัย และพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. …)”
ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. กำหนดจัดการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ในวันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30 – 13.30 น. ณ ห้องบอลรูม ๒ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ หากท่านประสงค์จะเข้าร่วมประชุมโปรดแจ้งลงทะเบียนในแบบตอบรับการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะภายในวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักสำนักพัฒนาองค์กรวิชาชีพและส่งเสริมการบริการอย่างทั่วถึง  (ชส.) สำนักงาน กสทช. หมายเลขโทรศัพท์ 02 271 7688 ต่อ 5581 / 5584

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง
- (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บเงินรายปีเข้ากองทุนวิจัย และพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. …
- กำหนดการรับฟังความคิดเห็นฯ
- แบบตอบรับการรับฟังความคิดเห็นฯ
- แบบแสดงความคิดเห็นสาธารณะ