3สค.นี้เสวนา“การเยียวยาความเสียหายผู้บริโภค:กรณียกเลิกการให้บริการ ช่องรายการ/ทีวีดาวเทียมและเคเบิ้ล”

ขอเชิญร่วมงานเวทีเสวนา NBTC Public Forum 3/2559

“การเยียวยาความเสียหายของผู้บริโภค : กรณีผู้ประกอบการยกเลิกการให้บริการ
ช่องรายการ/ทีวีดาวเทียมและเคเบิ้ล”

วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30 – 13.30 น. 

 ณ  หอประชุมชั้น 1  สำนักงาน กสทช.  (ซอยสายลม)  


เวลา

กำหนดการ

08.30- 09.00 น.

ลงทะเบียน / รับประทานอาหารว่าง

09.00 – 09.30 น.

เปิดการเสวนาและกล่าวต้อนรับ

 โดย  ประวิทย์  ลี่สถาพรวงศา  และ สุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการ กสทช.

09.30 – 12.00 น.

เสวนา “ความรับผิดชอบต่อผู้เสียหายกรณียกเลิกการให้บริการช่องรายการ /ทีวีดาวเทียมและเคเบิ้ล”

วิทยากร

  • ชัยรัตน์  แสงอรุณ                อนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง

กิจการโทรทัศน์

  • อำนาจ  เนตยสุภา                อนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง

กิจการโทรทัศน์

  • นิพนธ์  นาคสมภพ               นายกสมาคมโทรทัศน์ดาวเทียม (ประเทศไทย)
  • วิริยา  ธรรมเรืองทอง            นายกสมาคมเคเบิ้ลทีวีแห่งประเทศไทย
  • รศ.สุธรรม อยู่ในธรรม           คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  • วชิร   พฤกษ์ไพบูลย์              ทนายความมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
  • สุดารัตน์  ก้องประวัติ            ตัวแทนผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบ
  • ภาคภูมิ  ว่องสันตติวานิช        ตัวแทนผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบ

 

          ผู้ดำเนินรายการ :   กรรณิการ์ กิจติเวชกุล

12.00-12.30 น.

สรุปการประชุมและแนวทางการคุ้มครองผู้บริโภคในประเด็นการยกเลิกกิจการสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมและเคเบิ้ลทีวี  และปิดการประชุม

12.30-13.30 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

 

***ตอบรับเข้าร่วมการเสวนา ได้ที่ : โทรสารหมายเลข 02 –279-5563  หรือทางอีเมล์ที่  yjenjira@gmail.com

ชื่อ-นามสกุล …………………………………………………………………………………………… ตำแหน่ง …………………………………………………………………

หน่วยงาน  …………………………………………………………………………………………………………………………จังหวัด………………………………………………………….

โทรศัพท์…………….………………….………..…………โทรศัพท์มือถือ………………………………..….………………โทรสาร……………………………………….………….……

E-mail address : ….………………………………………………………………………………………………………