เปิดความเห็นเรื่องร้องเรียนกรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศของช่องรายการ PEACE TV (กสท22/59)

ในการประชุม กสท. ครั้งที่ 22/2559 วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2559 กสทช.สุภิญญา กลางณรงค์ ได้สงวนความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4.7 เรื่องร้องเรียนกรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศของช่องรายการ PEACE TV ดังนี้

Download (Comment-NBC-22-59.pdf,PDF, Unknown)