รวมมติ Voice TV และเปิดความเห็นพร้อมคำสงวน กสทช.สุภิญญา

 

 

รวมมติวอยซ์ทีวี และเปิดเผยความเห็น คำสงวน ของ กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์
รายการ/วันที่ออนแอร์ กสท.พิจารณา มติ
1 Wake Up Thailand วันที่ 5 มี.ค. และ 9 มี.ค. 58 12/58 วันที่ 30 มี.ค. 58 รับทราบผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหา เห็นควร มีหนังสือขอให้บริษัทใช้ความระมัดระวัง ความละเอียดรอบคอบ ในการตรวจสอบเนื้อหารายการก่อนที่จะมีการนำออกอากาศผ่านช่องรายการ ซึ่งเป็นกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย รวมตลอดถึงการพิจารณาความเหมาะสมของผู้ดำเนินรายการที่ควรจะต้องมีการนำเสนอเนื้อหารายการโดยมุ่งเน้นการรายงานข้อเท็จจริง และเว้นการวิพาก์วิจารณ์ด้วยถ้อยคำที่รุนแรงและการนำเสนอความคิดเห็นส่วนบุคคลต่อเหตุการณ์ที่นำมาออกอากาศ
2 The Daily Dose วันที่ 9 มี.ค. 58 และ Wakeup Thailand วันที่ 13 มี.ค. 58 15/58 วันที่ 11 พ.ค. 58 รับทราบผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหา เห็นควร มีหนังสือขอให้บริษัทใช้ความระมัดระวัง ความละเอียดรอบคอบ ในการตรวจสอบเนื้อหารายการก่อนที่จะมีการนำออกอากาศผ่านช่องรายการ ซึ่งเป็นกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย รวมตลอดถึงการพิจารณาความเหมาะสมของผู้ดำเนินรายการที่ควรจะต้องมีการนำเสนอเนื้อหารายการโดยมุ่งเน้นการรายงานข้อเท็จจริง และเว้นการวิพาก์วิจารณ์ด้วยถ้อยคำที่รุนแรงและการนำเสนอความคิดเห็นส่วนบุคคลต่อเหตุการณ์ที่นำมาออกอากาศ
3 Wake Up Thailand วันที่ 27 เม.ย. 58 และ วันที่ 20 พ.ค. 58 18/58 วันที่ 3 มิ.ย. 58 ทราบผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการที่เห็นควรให้บริษัทต้องดำเนินการปรับปรุงรูปแบบการนำเสนอเนื้อหารายการ Wake up Thailand ให้เป็นไปตามที่คณะอนุกรรมการได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อให้การนำเสนอเนื้อหารายการไม่เป็นการขัดต่อกฎหมาย ตามมาตรา 37 แห่ง พ.ร.บ. การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 หรือขัดต่อบันทึกข้อตกลงระหว่างสำนักงาน กสทช. กับบริษัทฯ และที่ประชุมฯ ได้ทราบถึงการดำเนินการของสถานีโทรทัศน์ VOICE TV ที่งดการออกอากาศรายการ Wake up Thailand อย่างน้อย 2 สัปดาห์ (นับตั้งแต่วันจันทร์ 26 พ.ค. 58) โดยมีการปรับผังรายการเป็น “ข่าวเช้า” ออกอากาศตั้งแต่เวลา 07.00 – 09.00 น. แทน
4 Tonight Thailand วันที่ 13 ก.ค. 58 28/58 วันที่ 24 ส.ค. 58 ที่ประชุมเสียงข้างมาก เห็นว่า เป็นการออกอากาศมีเนื้อหาต้องห้ามตามประกาศ คสช. ฉบับที่ 97/57ลงวันที่ 18 ก.ค. 57 เรื่องการให้ความร่วมมือต่อการปฏิบัติงานของ คสช. และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ ประกอบกับประกาศ คสช. ฉบับที่ 103/57 ลงวันที่ 21 ก.ค. 57 เรื่องแก้ไขเพิ่มเติม ประกาศ คสช.ฉบับที่ 97/57 และเป็นการขัดต่อบันทึกข้อตกลงที่บริษัทฯ ทำไว้กับสำนักงาน กสทช. จึงเห็นควรมีหนังสือเตือนไปยังบริษัทฯ ให้ละเว้นการออกอากาศที่มีเนื้อหาต้องห้ามดังกล่าว
5 The Daily Dose วันที่ 5 ก.พ. 59 6/59 วันที่ 15 ก.พ. 59 มติเสียงข้างมาก เห็นว่า การออกอากาศรายการ The Daily Dose วันที่ 5 ก.พ. 59 เวลา 21.00 น. มีเนื้อหาต้องห้ามตามประกาศ คสช. ฉบับที่ 103/57 ลงวันที่ 21 ก.ค. 57 เรื่องแก้ไขเพิ่มเติม ประกาศ คสช.ฉบับที่ 97/57 และเป็นการขัดต่อบันทึกข้อตกลงที่บริษัทฯ ทำไว้กับสำนักงาน กสทช. เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 58 จึงให้บริษัทฯ ระงับการออกอากาศรายการ The Daily Dose เป็นเวลา 3 วัน
6 Voice News 06.00 น. และ Voice insight 07.30 น. วันที่ 19 ก.พ. 59 9/59 วันที่ 7 มี.ค. 59 มอบหมายให้คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหาเชิญผู้รับผิดชอบรายการ Voice News และ Voice Insight มาตักเตือนเกี่ยวกับการออกอากาศรายการที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสม
7 Wake Up News 7.00 น. วันที่ 21 เม.ย. 59 19/59 วันที่ 13 มิ.ย. 59 ที่ประชุมเสียงข้างมากเห็นว่า รายการมีเนื้อหารายการเกี่ยวกับการเมือง และแม้จะมีลักษณะเป็นการ วิพาก์วิจารณ์เหตุการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้น แต่เนื้อหารายการยังไม่มีลักษณะเป็นการต้องห้ามมิให้ออกอากาตามประกาศ คสช.ที่เกี่ยวข้อง และมาตรา 37 แห่ง พรบ.การประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ พ.ศ. 2551
8 Tonight Thailand 25 พ.ค. 59 26/59 วันที่ 8 ส.ค. 59 ที่ประชุมเสียงข้างมาก มีมติให้มีคำสั่งเตือนทางปกครองไปยังบริษัทฯ ให้ระงับการออกอากาศเนื้อหาที่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศ คสช.ที่เกี่ยวข้อง และเป็นการขัดต่อบันทึกข้อตกลงที่บริษัทได้ทำไว้กับสำนักงาน หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าวจะใช้มาตรการบังคับทางปกครองต่อไป
9 Wake Up News วันที่ 4 ก.ค. 59 27/59 วันที่ 15 ส.ค. 59 มีเนื้อหาลักษณะเป็นการส่อเสียดโดยการนำรัฐธรรมนูญฉบับเก่ามาเปรียบเทียบกับรัฐบาลปัจจุบัน แต่เนื้อหารายการยังไม่มีลักษณะเป็นการต้องห้ามมิให้ออกอากาศตามประกาศ คสช. ที่เกี่ยวข้อง และมาตรา 37 แห่ง พรบ.การประกอบกิจการฯ พ.ศ. 2551 ให้มีหนังสือขอความร่วมมือไปยัง บริษัทฯ ให้ใช้ความระมัดระวังและความละเอียดรอบคอบในการออกอากาศรายการในลักษณะเป็นการต้องห้ามตามกฎหมาย
10 Wake Up News วันที่ 21 22 และ 29 ก.ค. 59 และวันที่ 8 ส.ค. 59 27/59 วันที่ 15 ส.ค. 59 ที่ประชุมเสียงข้างมาก(นที-พีระพงษ์-ธวัชชัย)เห็นว่า การออกอากาศมีลักษณะเป็นการต้องห้ามตามประกาศ คสช. ฉบับที่ 97/57และประกาศ คสช. ฉบับที่ 103/57 อีกทั้งเป็นการขัดข้อกำหนดในบันทึกข้อตกลง จึงเห็นชอบตามที่บริษัทฯ เสนอ ดังนี้
1. พักการดำเนินรายการ มล.ณัฏฐกรณ์ เทวกุล ในรายการ Wake Up News และรายการ Tonight Thailand ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 15 ส.ค. 59 – วันพุธ 24 ส.ค. 59
2. พักการดำเนินรายการ นายอธึกกิต แสวงสุข  ในรายการ Wake Up News และรายการ Tonight Thailand ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 15 ส.ค. 59 – วันพุธ 24 ส.ค. 59
11 Wake Up News วันที่ 15 และ 16 ส.ค. 59 29/59 วันที่ 29 ส.ค. 59 ที่ประชุมเสียงข้างมาก (นที-พีระพงษ์-ธวัชชัย) กรณีการออกอากาศ มีลักษณะเป็นการต้องห้ามมิให้ออกอากาศตามประกาศ คสช. ฉบับที่เกี่ยวข้อง และเป็นการขัดต่อบันทึกข้อตกลงที่บริษัทได้ทำไว้กับสำนักงาน  เห็นชอบใช้อำนาจตามข้อ 19 ของประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ.2555 จึงมีคำสั่งให้บริษัท วอยซ์ ทีวี จำกัด ระงับการออกอากาศรายการ Wake Up News เป็นเวลา 7 วัน

ดาวน์โหลดคำสงวนและความเห็นเพิ่มเติม คลิ้กด้านล่าง

อ่าน! สงวนกสท.28-58

อ่าน! คำสงวน กสท.6-59

อ่าน! ความเห็น กสท.9-59

อ่าน! ความเห็น กสท.19-59

อ่าน! คำสงวน กสท.26-59

อ่าน! สงวนความเห็น กสท.27-59

อ่าน! คำสงวน กสท.29-59