เปิดความเห็น :กรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศรายการ “คลุกวงใน อินไซด์ข่าว” เมื่อวันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2559 ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง Spring Radio คลื่นความถี่ 98.50 MHz มีเนื้อหาไม่เหมาะสม

ในการประชุม กสท. ครั้งที่ 41/59 วันจันทร์ที่ 28 พ.ย. 59 นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ ได้ขอเปิดเผยความเห็นหลายวาระ ดังนี้

วาระ 4.1 การอนุมัติผังรายการหลัก ประจำปี 2560 ของสถานีวิทยุกระจายเสียง จำนวน 3 หน่วยงาน

วาระ 4.2 การพิจารณาคำขอชี้แจงสถานีวิทยุกระจายเสียงพยัคฆ์น้อย รหัสสถานี 01520125 ที่ไม่สามารถยื่นคำขอรับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการภายในระยะเวลาที่ กสท. กำหนดตามมติที่ประชุม กสท.ครั้งที่ 16/2557 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557

วาระที่ 4.9 กรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศรายการ “คลุกวงใน อินไซด์ข่าว” เมื่อวันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2559 ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง Spring Radio คลื่นความถี่ 98.50 MHz มีเนื้อหาไม่เหมาะสม

Download (Comment-NBC-41-591.pdf,PDF, Unknown)