เปิดเผยคำสงวน กสทช. : การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมและผู้ร้องเรียน พ.ศ. …, หลักเกณฑ์การตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์, หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile Telecommunications – IMT) ย่าน 2.1 GHz พ.ศ. … และร่างประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้อง

ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ 9/55 วันพุธที่ 27  มิ.ย. 55 กสทช.สุภิญญา กลางณรงค์ ได้สงวนความคิดเห็นมติที่ประชุม กสทช. ดังนี้

วาระ 5.4 ร่างระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมและผู้ร้องเรียน พ.ศ. …

วาระ 5.5 ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

วาระ 5.8 ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile Telecommunications – IMT) ย่าน 2.1 GHz พ.ศ. … และร่างประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้อง

Download (Comment-NBTC-9-55.pdf,PDF, Unknown)