เปิดเผยความเห็น กสทช. ซ การแก้ไขบันทึกข้อตกลงโครงการ Public Free Wi-Fi ระหว่างสำนักงาน กสทช. กับ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการในกรณีสิ้นสุดการอนุญาตสัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. … , การจัดทำร่างแผนงบประมาณรายจ่ายกลางปี ประจำปี 2556 และกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2557

ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ 8/2556 วันพุธที่ 14 ส.ค. 56 กสทช.สุภิญญา กลางณรงค์ ได้ขอเปิดเผยมติและความเห็นเพื่อบันทึกในรายงานการประชุม หลายวาระ ดังนี้

วาระ 5.1 การแก้ไขบันทึกข้อตกลงโครงการ Public Free Wi-Fi ระหว่างสำนักงาน กสทช. กับ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วาระ 5.8 รายงานผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการในกรณีสิ้นสุดการอนุญาตสัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. … และ ขอความเห็นชอบร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการในกรณีสิ้นสุดการอนุญาตสัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. …

วาระ 5.15 การจัดทำร่างแผนงบประมาณรายจ่ายกลางปี ประจำปี 2556 และกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2557

Download (Comment-NBTC-8-56.pdf,PDF, Unknown)