เปิดเผยความเห็น กสท. : การพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขออนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2555, ายงานผลการพิจารณาความชอบด้วยกำหมายของสัญญาต่างตอบแทนร่วมดำเนินกิจการเพื่อส่งโทรทัศน์สี ระหว่างกองทัพบก กับ บริษัทกรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด, บทวิเคราะห์การพิจารณาความจำเป็นการใช้คลื่นความถี่และกำหนดระยะเวลาการถือครองคลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ของกิจการโทรทัศน์สี กองทัพบก ช่อง 7 (บริษัทกรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด)

ในการประชุม กสท. ครั้งที่ 36/2556 วันจันทร์ที่ 30 ก.ย. 56 กสทช.สุภิญญา กลางณรงค์ ได้มีความเห็นเพิ่มเติมหลายวาระ ดังนี้

วาระ 4.2 การพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขออนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2555

วาระ 4.23 เรื่อง รายงานผลการพิจารณาความชอบด้วยกำหมายของสัญญาต่างตอบแทนร่วมดำเนินกิจการเพื่อส่งโทรทัศน์สี ระหว่างกองทัพบก กับ บริษัทกรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด

วาระ 4.24 เรื่อง บทวิเคราะห์การพิจารณาความจำเป็นการใช้คลื่นความถี่และกำหนดระยะเวลาการถือครองคลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ของกิจการโทรทัศน์สี กองทัพบก ช่อง 7 (บริษัทกรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด)

Download (Comment-NBC-36-56-4.2.pdf,PDF, Unknown)

Download (Comment-NBC-36-56-4.23-24.pdf,PDF, Unknown)