เปิดเผยความเห็น กสท. : แนวปฏิบัติต่อผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์อยู่ในวันที่พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ใช้บังคับ ซึ่งมีลักษณะการประกอบกิจการโดยการอนุญาต สัมปทานหรือสัญญา, บันทึกความเข้าใจ เรื่อง ความร่วมมือในการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล

ในการประชุม กสท. ครั้งที่ 46/2556 วันจันทร์ที่ 16 ธ.ค. 56 กสทช.สุภิญญา กลางณรงค์ ได้ขอเปิดเผยความเห็นเพื่อบันทึกในรายงานการประชุมหลายวาระ ดังนี้

วาระ 4.5 เรื่อง แนวปฏิบัติต่อผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์อยู่ในวันที่พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ใช้บังคับ ซึ่งมีลักษณะการประกอบกิจการโดยการอนุญาต สัมปทานหรือสัญญา

วาระ 4.7 เรื่อง บันทึกความเข้าใจ เรื่อง ความร่วมมือในการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล

Download (Comment-NBC-46-56.pdf,PDF, Unknown)