เปิดเผยความคิดเห็น กสทช. : การมอบหมายให้ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อผู้ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ กสท., ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile Telecommunications – IMT) ย่าน 2.1 GHz พ.ศ. … และร่างประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้อง, การยกเลิกระเบียบคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติบางฉบับ, การพิจารณาแนวทางการขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงานในต่างประเทศของอนุกรรมการและคณะทำงานที่ได้รับการแต่งตั้งจาก กสทช. ตามมาตรา 33 แห่ง พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2553 ซึ่งมิใช่พนักงานหรือลูกจ้างสำนักงาน กสทช.

ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ 11/55 วันพุธที่ 22 ส.ค. 55 กสทช.สุภิญญา กลางณรงค์ ได้เปิดเผยความคิดเห็น หลายวาระ ดังนี้

วาระ 5.12 การมอบหมายให้ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อผู้ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ กสท.

วาระ 5.21 ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile Telecommunications – IMT) ย่าน 2.1 GHz พ.ศ. … และร่างประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้อง

วาระ 5.25 การยกเลิกระเบียบคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติบางฉบับ

วาระ 5.27 การพิจารณาแนวทางการขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงานในต่างประเทศของอนุกรรมการและคณะทำงานที่ได้รับการแต่งตั้งจาก กสทช. ตามมาตรา 33 แห่ง พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2553 ซึ่งมิใช่พนักงานหรือลูกจ้างสำนักงาน กสทช.

Download (Comment-NBTC-11-55.pdf,PDF, Unknown)