เปิดเผยความเห็น กสท. : การพิจารณาปรับปรุงร่างประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การแบ่งเวลาให้ผู้อื่นดำเนินรายการภายหลังการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ

ในการประชุม กสท. ครั้งที่  3/2556 วันจันทร์ที่ 14 ม.ค. 56  กสทช.สุภิญญา กลางณรงค์ ได้เปิดเผยความเห็นต่างจากมติที่ประชุมในวาระ 4.2 เรื่อง การพิจารณาปรับปรุงร่างประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การแบ่งเวลาให้ผู้อื่นดำเนินรายการภายหลังการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ

Download (Comment-NBC-3-56.pdf,PDF, Unknown)