เปิดเผยความเห็น กสท. : (ร่าง)ประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการธุรกิจระดับชาติ พ.ศ. …

ในการประชุม กสท. ครั้งที่ 18/2556 วันอังคารที่ 14 พ.ค. 56  กสทช.สุภิญญา กลางณรงค์ ได้มีข้อสังเกตเพิ่มเติมในวาระ 4.7 เรื่อง (ร่าง)ประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการธุรกิจระดับชาติ พ.ศ. … รายละเอียด ดังนี้

Download (Comment-NBC-18-56.pdf,PDF, Unknown)