ขอไม่รับรองรายงานการประชุมวาระ สรุปผลการประชุมรับฟังความเห็นฯ เรื่องสัดส่วนการเข้าถึงโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลและการแจกแจงรายได้ระหว่างบริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบแอนะล็อกและระบบดิจิตอล

ในการประชุม กสท.ครั้งที่ 40/2558 วันจันทร์ที่ 14 ธ.ค. 58 นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ ได้ขอไม่รับรองรายงานการประชุมในวาระ 4.19 เรื่องสรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus group) เรื่องสัดส่วนการเข้าถึงโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลและการแจกแจงรายได้ระหว่างบริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบแอนะล็อกและระบบดิจิตอล เนื่องจาก ร่างรายงานการประชุมที่เสนอในที่ประชุม กสท. ครั้งที่ 40/2558 เพื่อให้กรรมการพิจารณารับรองรายงานนั้น เป็นการบันทึกการลงมติที่ไม่สอดคล้องกับการอภิปรายและการลงมติในที่ประชุม กสท. ครั้งที่ 35/2558

ทั้งนี้ในการประชุมครั้งดังกล่าว กรรมการเสียงข้างมาก ได้แก่ กสทช. ธวัชชัยฯ กสทช.พีระพงษ์ฯ และดิฉันได้อภิปรายสนับสนุนหลักการที่สำนักงานฯ และที่ปรึกษาเสนอให้มีหลักเกณฑ์การแจกแจงรายได้สำหรับผู้รับใบอนุญาตที่มีการออกอากาศคู่ขนานเพื่อให้มีหลักเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐาน อีกทั้งที่ปรึกษาฯ ยังได้มีการนำเสนอถึงผลกระทบของรายได้ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจาการชำระค่าธรรมเนียมโดยอิงตามสมมุติฐานของผู้รับใบอนุญาตที่มีการออกอากาศคู่ขนานแต่ละราย ขณะที่กรรมการอีกสองท่าน ได้แก่ กสทช. ทวีศักดิ์ฯ เห็นชอบในหลักการแต่มีความกังวลในเรื่องข้อกฎหมายต่อการบังคับใช้กับผู้รับใบอนุญาตที่มีการออกอากาศคู่ขนาน ขณะที่ ประธาน กสท. สงวนความเห็นในการพิจารณาวาระนี้  โดยในตอนท้ายของการพิจารณา  ประธาน กสท. ซึ่งเป็นประธานในที่ประชุม ยังได้สรุปว่า กสทช.ทวีศักดิ์ฯ เห็นชอบในการพิจารณา จึงมีเพียงประธาน กสท. ที่สงวนความเห็นหนึ่งเสียงในการพิจารณาวาระนี้ ด้วยเหตุนี้ ดิฉันจึงเห็นว่า ร่างรายงานการประชุมที่ระบุว่า “ให้เสนอเข้าที่ประชุม กสท. เพื่อพิจารณาในคราวต่อไป” ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในการลงมติครั้งดังกล่าวตามที่ได้มีการบันทึกไว้ในสื่อบันทึกเสียง

Download (Comment-NBC-40-58.pdf,PDF, Unknown)