เปิดความเห็นและข้อสังเกต การประชุมกสทช.3-57:วาระแนวทางดำเนินคดีปกครอง/ร่างประกาศฯหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาต/ร่างปกระกาศเรื่องเลขหมายโทรคมนาคม

การประชุม กสทช. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ วันพุธที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๗ นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ ได้มีข้อสังเกตและมีความเห็นแตกต่างจากที่ประชุมเสียงข้างมากในหลายวาระ ได้แก่

วาระที่ ๕.๑.๕ การพิจารณาร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาต
การให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ…..
วาระที่ ๕.๒.๕ แนวทางการดำเนินคดีปกครอง
วาระที่ ๕.๒.๗ ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ…..
มีรายละเอียด ดังนี้

Download (3-571.pdf,PDF, Unknown)