(25)ประกาศ กสทช. เรื่อง การอบรมและทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนั พ.ศ. 2556

Download (7การอบรมและทดสอบเพื่อรับบบัตรผู้ประกาศ-๒๕๕๖.pdf,PDF, Unknown)