เปิดความเห็น : รายงานผลการดำเนินงานระดับยุทธศาสตร์ตามแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ และแผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่

ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ 1/2559 วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ ได้เปิดเผยความเห็น ต่อวาระที่ 4.15 เรื่องรายงานผลการดำเนินงานระดับยุทธศาสตร์ตามแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่  (พ.ศ. 2555) และแผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ (พ.ศ. 2555) ประจำปี 2558 ว่า

“ดิฉันมีข้อสังเกตว่าตามยุทธศาสตร์ที่ 2 การคืนคลื่นความถี่เพื่อนำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่ ในด้านกิจการกระจายเสียง ผลการประเมินระบุว่ายังไม่ตรงตามเป้าหมายที่กำหนด ทั้งเป็นกรณีที่แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ (พ.ศ. 2555) กำหนดไว้ตามข้อ 8.2.3 กรณีผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่โดยชอบด้วยกฎหมายที่มิได้กำหนดอายุการใช้คลื่นความถี่ไว้ กสทช. จะกำหนดเวลาสิ้นสุดการใช้คลื่นความถี่ฯ สำหรับกิจการกระจายเสียงให้มีระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 5  ปี นับแต่วันที่แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ใช้บังคับ อย่างไรก็ตามแผนแม่บทได้ใช้บังคับมาจนเหลือระยะเวลาอีก 14 เดือนจะสิ้นแผนแม่บทฉบับนี้ แต่สำนักงานยังไม่สามารถดำเนินการเพื่อเสนอให้ กสทช. พิจารณาความจำเป็นในการใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดที่แน่นอนได้ สำนักงานจึงควรเร่งรัดและกำหนดแนวทางดำเนินการ ที่ชัดเจนภายใต้ระยะเวลาก่อนที่จะสิ้นสุดแผนแม่บท เพราะหากใช้เวลา 5 ปี ตามที่แผนกำหนด กระบวนการพิจารณาความจำเป็นในการใช้คลื่นความถี่ที่ดำเนินการมาย่อมเป็นกรณีที่สูญเปล่าและ กสทช.อาจถูกตั้งคำถามถึงการปฏิบัติหน้าที่ในส่วนนี้จากสาธารณะได้”

Download (Comment-NBTC-1-59.pdf,PDF, Unknown)