เปิดเผยความเห็น กสท. : พิจารณาทบทวนความเห็นต่อความจำเป็นการใช้คลื่นความถี่และกำหนดระยะเวลาการถือครองคลื่นความถี่ของกิจการโทรทัศน์

ในการประชุม กสท. ครั้งที่ 23/2556 วันจันทร์ที่ 17 มิ.ย. 56  กสทช.สุภิญญา กลางณรงค์ ได้เปิดเผยความเห็นเพิ่มเติมในวาระ 4.2 เรื่อง พิจารณาทบทวนความเห็นต่อความจำเป็นการใช้คลื่นความถี่และกำหนดระยะเวลาการถือครองคลื่นความถี่ของกิจการโทรทัศน์ ดังนี้

Download (Comment-NBC-23-56.pdf,PDF, Unknown)