กสท.ถกด่วน รัฐขอใช้คลื่นทีวีดิจิตอลสาธารณะ พีอาร์ “ประชารัฐ”

กสท.ถกด่วน รัฐขอใช้คลื่นทีวีดิจิตอลสาธารณะ พีอาร์ “ประชารัฐ”

สำนักงานเสนอใช้สมาร์ทการ์ดแจกคูปองรอบใหม่ / PSI ยื้อแก้ล็อกเลขช่อง

 

นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์(กสท.) ครั้งที่ 18/2559 วันจันทร์ที่ 6 มิ.ย. นี้ มีวาระประชุมน่าจับตา ได้แก่ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีได้มีข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดให้มีช่องโทรทัศน์ของประชารัฐ โดยให้มีแนวทางพิจารณาการอนุญาตช่องสาธารณะเพื่อประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินโดยใช้กลไกลประชารัฐ เพื่อเป็นการต่อยอดและขยายผลการดำเนินการลงสู่ระดับพื้นที่ให้มากขึ้น โดยได้ทำหนังสือสอบถามมายัง กสทช. ทั้งนี้ สำนักงานได้วิเคราะห์เพิ่มเติมว่า การประชาสัมพันธ์นโยบายรัฐจัดอยู่ในกลุ่มผู้รับใบอนุญาตใหม่ กิจการสาธารณะประเภทที่สาม ที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐบาลกับประชาชนและรัฐสภากับประชาชน ลำดับหมายเลขช่อง 10 ซึ่งเป็นช่องเดียวกับช่องรายการสถานีวิทยุรัฐสภาในปัจจุบัน รวมทั้งหากการประชาสัมพันธ์เรื่องกลไกประชารัฐ โดยจัดตั้งช่องโทรทัศน์ขึ้นใหม่จะมีภาระการลงทุนทั้งเครื่องมือและบุคลากร ซึ่งน่าจะสามารถทำการผลิตรายการ หรือร่วมผลิตรายการ หรือขอแบ่งเวลาให้ดำเนินรายการ ผ่านทางช่องรายการของหน่วยงานภาครัฐ เช่น ช่อง 5 ช่อง 11 ไทยพีบีเอส ช่อง 10รัฐสภา รวมทั้งยังสามารถขอความร่วมมือจากช่องเอกชนเพื่อประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งสามารถตอบสนองนโยบายภาครัฐได้อย่างเร่งด่วนและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

นางสาวสุภิญญา กล่าวเพิ่มเติมว่า แม้คลื่นความถี่ฟรีทีวีดิจิตอลประเภทบริการสาธารณะจะว่างอยู่ถึง 8 ช่อง แต่ใช่ว่ารัฐบาล หรือหน่วยงานใดขอมาแล้ว กสทช.จะให้ได้เลย เพราะการให้ใบอนุญาตต้องผ่านกระบวนการจัดสรรคลื่นความถี่ตามกฎกติกาที่วางไว้ สำคัญคือต้องมีการกำหนดและประกวดคุณสมบัติที่ครบถ้วนในการต้องเป็นทีวีบริการสาธารณะจริงๆ  ไม่ใช่ใช้ในฐานะเป็นกระบอกเสียงของรัฐ ทุกวันนี้รัฐก็คุมสื่อของรัฐได้อยู่แล้วและใช้เวลาของสื่อเอกชนด้วย การขอโทรทัศน์ฟรีทีวีช่องใหม่ไม่ใช่เรื่องเล็ก

“ส่วนตัวจึงเห็นสอดคล้องกับสำนักงานว่า รัฐบาลสามารถใช้ช่อง 5 ช่อง 11 ได้แทนการมาขอช่องใหม่ในการประชาสัมพันธ์โครงการประชารัฐเป็นการเฉพาะ อย่างไรก็ตาม ตอนนี้มีหลายหน่วยงานสนใจจะขอใบอนุญาตทีวีบริการสาธารณะหลายองค์กร ทั้งช่องด้านการศึกษา ด้านความปลอดภัยสาธารณะ และอื่นๆ ตนเห็นว่า กสทช.เปิดให้มีการมายื่นขอได้ตามกฎหมาย แต่ต้องมีกติกาการกำหนดและประกวดแข่งขันคุณสมบัติ (Beauty Contest) อย่างเคร่งครัด เพื่อให้ได้มาเป็นโทรทัศน์บริการสาธารณะอย่างแท้จริง ตามเจตนารมณ์การปฏิรูปสื่อ ไม่ใช่การเพิ่มจำนวนสื่อของรัฐในลักษณะการโฆษณาประชาสัมพันธ์” สุภิญญากล่าว

นอกจากนี้มีวาระการขอความร่วมมือการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติของผู้รับใบอนุญาตโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล

วาระน่าจับตาเพิ่มเติม ได้แก่ สำนักงานเสนอวาระกระบวนการ ขั้นตอน และการดำเนินโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอลสำหรับครัวเรือนที่ได้รับสิทธิ์เพิ่มเติม 6 กลุ่ม จำนวนรวม 10.5 ล้านครัวเรือน (ได้แก่ 1.ครัวเรือนที่ยังไม่ได้รับคูปองรอบแรกจากไปรษณีย์ 2.ครัวเรือนที่มีทะเบียนบ้านและเจ้าบ้านขึ้นภายหลังวันที่ 16 ก.ย. 57 3.ครัวเรือนที่มีทะเบียนบ้านมีผู้อาศัยแต่ไม่มีเจ้าบ้าน 4.มีทะเบียนบ้านชั่วคราวและมีเจ้าบ้าน 5.ครัวเรือนบ้านพักหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐ และ6.จุดรับบริการประชาชนของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐ) ซึ่งที่ผ่านมาได้ดำเนินการแจกรอบแรกไปแล้ว 13.6 ล้านครัวเรือน การสนับสนุนรอบใหม่นี้สำนักงานจะเปลี่ยนจากการใช้คูปองแบบเดิมเป็นการใช้บัตรประชาชนแบบเอนกประสงค์(Smart Card) เพื่อใช้ตรวจสอบผ่านระบบจัดการคูปองซึ่งเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรของกรมการปกครอง โดยหลังจากนี้จะดำเนินการเสนอต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติต่อไป

นอกจากนี้มีวาระน่าติดตาม  ได้แก่ วาระการลดหย่อนค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีของสถานีโทรทัศน์กองทัพบก วาระการขอขยายระยะเวลาปฏิบัติตามคำสั่งทางปกครองและข้อหารือแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของ บริษัท พีเอสไอ บรอดคาสติ้ง จำกัด วาระเพื่อทราบผลการดำเนินการติดตั้งโครงข่ายดิจิตอลทีวี วาระเพื่อทราบสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอทราบแนวทางปฏิบัติในการขอรับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทสาธารณะ และวาระอื่นๆ ติดตามการประชุมในวันจันทร์นี้ …