เปิดเผยความเห็นและคำสงวน กสท. : (ร่าง)ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลเนื้อหารายการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์, แนวทางการแก้ไขปัญหาของกลุ่มวิทยุที่ไม่มีสิทธิยื่นคำขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง

ในการประชุม กสท. ครั้งที่ 25/2556 วันจันทร์ที่ 8 ก.ค. 56 กสทช.สุภิญญา กลางณรงค์ได้มีความเห็นเพิ่มเติมและมีความเห็นแตกต่าง รายละเอียด ดังนี้

สงวนความเห็น : วาระ 4.15 (ร่าง)ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลเนื้อหารายการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

บันทึกข้อสังเกตเพื่อประกอบมติการประชุม : วาระ 4.19 เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาของกลุ่มวิทยุที่ไม่มีสิทธิยื่นคำขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง

Download (Comment-NBC-25-56.pdf,PDF, Unknown)