เปิดเผยความเห็น กสท. ซ รายงานผลการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและการแก้ไขปรับปรุงร่างหนังสือเชิญชวนขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล บริการสาธารณะประเภทที่สาม

ในการประชุม กสท. ครั้งที่ 29/2556 วันอังคารที่ 13 ส.ค. 56 กสทช.สุภิญญา กลางณรงค์ ได้เปิดเผยมติและความเห็นเพื่อบันทึกในการประชุม การพิจารณาวาระ 4.6 เรื่อง รายงานผลการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและการแก้ไขปรับปรุงร่างหนังสือเชิญชวนขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล บริการสาธารณะประเภทที่สาม ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการกระจายข้อมูลข่าวสารเพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐบาลกับประชาชน และรัฐสภากับประชาชน

Download (Comment-NBC-29-56.pdf,PDF, Unknown)