เปิดความเห็น : สำนักงานตำรวจแห่งชาติขอทราบแนวทางปฏิบัติในการขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ประเภทบริการสาธารณะ, การประชาสัมพันธ์ดิจิตอลทีวี, ประกาศ กสทช. วิธีการวัดการแพร่แปลกปลอมของสถานีทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง

ในการประชุม กสท. ครั้งที่ 18/2558 วันที่ 6 มิ.ย. 58 นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ ได้ตั้งข้อสังเกตและขอเปิดเผยความเห็นเพื่อบันทึกในรายงานการประชุม หลายวาระ ดังนี้

วาระ 3.6 สำนักงานตำรวจแห่งชาติขอทราบแนวทางปฏิบัติในการขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ประเภทบริการสาธารณะ

วาระ 4.9 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติของผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล

วาระ 4.13 (ร่าง) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง วิธีการวัดการแพร่แปลกปลอมของสถานีทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง

Download (Comment-NBC-18-58.pdf,PDF, Unknown)