กสท.ถกแนวทางจัดสรรคลื่นดิจิตอลทีวีสาธารณะช่องการศึกษา ส่งเสริมการเรียนรู้เพิ่ม

กสท.ถกแนวทางจัดสรรคลื่นดิจิตอลทีวีสาธารณะช่องการศึกษา ส่งเสริมการเรียนรู้เพิ่ม

นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์(กสท.) ครั้งที่ 36/2559 วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม นี้ มีวาระการประชุมน่าจับตา ได้แก่ เตรียมพิจารณา(ร่าง)หนังสือเชิญชวน และหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการสาธารณะ ประเภท 1 มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมความรู้ การศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม หรือช่องเพื่อการศึกษา หมายเลขช่องที่ 5

“ปัจจุบันมีฟรีทีวีดิจิตอลในประเภทบริการสาธารณะแล้ว 4 ช่อง ยังเหลืออีก 8 ช่อง การเปิดรับสมัครช่องใหม่เพื่อการจัดสรรคลื่นความถี่ช่องบริการสาธารณะเพื่อการศึกษา ครั้งนี้ส่วนตัวยืนยันเหมือนเดิมว่า กสทช. ควรพิจารณาด้วยกติกาการประกวดคุณสมบัติ (Beauty contest) ที่ชัดเจน เพื่อการประกวดได้คนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจริงๆ  การมีช่องการศึกษาแบบไม่แสวงหากำไรทางธุรกิจจะเป็นทางเลือกของประชาชนและควรเน้นการสร้างการเรียนรู้ของคนในสังคม โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน รวมถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตของพลเมือง”  สุภิญญา กล่าว

นอกจากนี้ที่ประชุมเตรียมพิจารณาแนวทางปฏิบัติในการขอพักหรือหยุดการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์(Mux)  เนื่องจากผิดสัญญาเช่าใช้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอล จากกรณี กองทัพบก และ อสมท.  แจ้งประสงค์จะยกเลิกการให้การบริการโครงข่ายฯ เนื่องจากไม่ชำระค่าบริการโครงข่ายตามเงื่อนไขสัญญา ทั้งนี้ สำนักงานได้เสนอแนวทาง กรณีผู้ให้บริการโครงข่ายมีความจำเป็นต้องระงับหรือยกเลิกสัญญาให้เช่าใช้จะทำได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก กสท. และปฏิบัติตามมาตรการเยียวยาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อผู้ใช้บริการและประชาชนภายหลังจากการหยุดพักให้บริการ  ซึ่งหลังจากได้รับความเห็นชอบจาก กสท.แล้ว ผู้ให้บริการโครงข่ายจะต้องแจ้งต่อผู้ใช้บริการซึ่งเป็นช่องดิจิตอลทีวี ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการพักหรือหยุดการให้บริการโครงข่าย เพื่อให้ช่องดิจิตอลทีวีสามารถดำเนินการติดต่อขอเช่าใช้ Mux จากรายใหม่เพื่อให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง และดำเนินการแจ้ง กสท.เพื่อขอเห็นชอบความเปลี่ยนแปลงการใช้งานคลื่นความถี่ไม่น้อยกว่า 180 วัน แต่กรณีการยกเลิกสัญญาเช่าใช้โครงข่ายกรณีมีเหตุจำเป็นให้มีผลการยกเลิกสัญญาเช่าใช้โครงข่ายโทรทัศน์ล่วงหน้า 30 วัน รวมทั้ง Mux จะต้องดำเนินการตามมาตรการเยียวยาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นก่อนการหยุดให้บริการตามที่ได้รับความเห็นชอบจาก กสท. ส่วนผู้ใช้บริการ(ช่อง) ที่จะถูกพักใช้หรือหยุดการให้บริการจะต้องดำเนินการติดต่อขอใช้บริการโครงข่ายรายใหม่ภายใน 30 วันนับแต่ได้รับแจ้งจาก Mux รายเดิม กรณีไม่สามารถติดต่อได้ทันในระยะเวลาที่กำหนดให้ดำเนินการขอความเห็นชอบจาก กสท.โดยทันที ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตจาก กสท.ก่อนยุติการให้บริการและปฏิบัติตามมาตรการเยียวยาความเสียหายตามที่กำหนด

วาระอื่นน่าจับตา ได้แก่ การตรวจสอบการจัดระดับความเหมาะสม(จัดเรท) ของละครเรื่อง แฝดล่องหน ช่อง 7 HD จากเดิมเป็นระดับ “ท” (รายการที่เหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย) เป็นระดับ น13(รายการที่เหมาะกับผู้ชมที่มีอายุ 13 ปีขึ้นไป ควรได้รับคำแนะนำ) รวมทั้งหากมีการนำมาออกอากาศซ้ำ(Rerun) ในช่วงเวลาระดับ ท ให้ตัดฉากที่ไม่เหมาะสมออก ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำผังรายการสำสหรับสำหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2556 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับ2) พ.ศ. 2558  รวมทั้งยังมีวาระสำคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคลื่นความถี่วิทยุและโทรทัศน์ รอติดตามความคืบหน้าเป็นระยะ  ในช่วงบ่ายวันเดียวกันจะมีการประชุมบอร์ดใหญ่ กสทช.ต่อเนื่อง ว่าด้วยเรื่องสำนักงานขอความเห็นชอบกรอบวงเงินในการสร้างสำนักงานแห่งใหม่ที่ค้างการพิจารณามาจากการประชุมครั้งก่อน ติดตามผลการประชุมในวันจันทร์นี้…