11 องค์กร ร่วมประกาศเจตนารมณ์ขององค์กรวิชาชีพในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกันเอง

การสัมมนาวิชาการเพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกันเองในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ประจำปี 2556 Self Regulation of Broadcasting Conference 2013 


วันที่ 27 พฤศจิกายน สำนักงาน กสทช.จัดการสัมมนาวิชาการเพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกันเองในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ประจำปี 2556 Self Regulation of Broadcasting Conference 2013 โดย นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. กล่าวรายงาน และพันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์ ประธาน กสท. กล่าวเปิดการสัมมนา ภายในงานมีการลงนามประกาศเจตนารมณ์ของ 11 องค์วิชาชีพในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ในการกำกับดูแลกันเอง และการเสวนาในหัวข้อ “ศักยภาพขององค์กรวิชาชีพสื่อในการกำกับดูแลกันเองภายใต้มาตรฐานจริยธรรม โดยมีนางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการ กสท.ร่วมเสวนาด้วย ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรม เซนทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัล ลาดพร้าว

ประกาศเจตนารมณ์ของ
องค์กรวิชาชีพในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกันเอง

          โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อตกลงร่วมกันขององค์กรวิชาชีพที่มีสมาชิกเป็นผู้ประกอบวิชาชีพในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ทั้งหลาย เพื่อส่งเสริมเสรีภาพ ความรับผิดชอบ ยกระดับผู้ประกอบวิชาชีพฯในการนำเสนอข่าวสารและแสดงความคิดเห็น และสนับสนุนสิทธิในการจัดตั้งองค์กรเพื่อปกป้องสิทธิเสรีภาพและความเป็นธรรม รวมทั้งสนับสนุนการมีกลไกกำกับดูแลกันเองขององค์กรวิชาชีพที่มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับในการปฏิบัติและยึดถือร่วมกัน ส่งเสริมสนับสนุนสิทธิการรับรู้ข่าวสารที่มีประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด ตลอดจนการแสดงความคิดเห็นของประชาชนในประบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

การนี้ องค์กรวิชาชีพที่มีสมาชิกเป็นผู้ประกอบวิชาชีพในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ทั้งหลายได้พร้อมใจประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑    ร่วมกันสนับสนุนการเข้าเป็นสมาชิกองค์กรเพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลกันเองในกลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

ข้อ ๒    มีการกำหนดธรรมนูญ ข้อบังคับ ข้อกำหนด ระเบียบ หรือแนวทางปฏิบัติขององค์กรที่จัดตั้งขึ้น เพื่อใช้บังคับในการทำหน้าที่กำกับดูแลกันเองในกลุ่มสมาชิกหรือผู้ประกอบวิชาชีพกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

ข้อ ๓    ยึดถือและปฏิบัติภายใต้หลักจริยธรรมจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและข้อบังคับโดยเคร่งครัด

ข้อ ๔    สนับสนุนและยึดถือการมีกลไกกำกับดูแลกันเองในกรอบจริยธรรมจรรยาบรรณขององค์กรวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนที่มีแนวทางจะแก้ไขความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการหรือวิชาชีพ

ข้อ ๕    สนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบวิชาชีพที่มีความประพฤติดี นำเสนอข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์ต่อสาธารณะ สร้างสรรค์สังคม ส่งเสริมคุณธรรม วัฒนธรรม เสริมสร้างความรู้ต่อเด็กและเยาวชน เป็นต้น

ข้อ ๖    ร่วมกันเสนอแนะแนวทางในกรณีที่ผู้ประกอบวิชาชีพหรือองค์กรวิชาชีพที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ปฏิบัติหน้าที่ขัดหรือแย้งหรือไม่สอดคล้องกับธรรมนูญ ข้อบังคับ ข้อกำหนด ระเบียบ หรือแนวทางปฏิบัติขององค์กร หรือหลักจริยธรรมจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ

ข้อ ๗    ให้ความร่วมมือ ร่วมสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานกับองค์กรวิชาชีพอื่นๆ ตลอดจนองค์กรกำกับดูแล ในการผลักดันให้กลไกการกำกับดูแลกันเองให้มีประสิทธิภาพ ตอบสนองประโยชน์สาธารณะสูงสุด

 

ดาวน์โหลดเจตนารมณ์ 11 องค์กรวิชาชีพ

Download (27112556-เจตนารมณ์มีลายเซ็นต์.pdf,PDF, Unknown)

ที่มา เวบไซต์สำนักงานกสทช. www.nbtc.go.th