เปิดเผยความเห็น กสท. : (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลเนื้อหารายการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. …

ในการประชุม กสท. ครั้งที่ 40/2556 วันจันทร์ที่ 4 พ.ย. 56 กสทช.สุภิญญา กลางณรงค์ ได้ขอเปิดเผยความเห็น ในการพิจารณาวาระ 4.16 เรื่อง (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลเนื้อหารายการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. … ภายหลังรับฟังความคิดเห็น ดังนี้

Download (Comment-NBC-40-56.pdf,PDF, Unknown)