กสทช. จับมือสมาคมคนหูหนวก ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงโทรทัศน์ของคนพิการด้านการได้ยินและสื่อความหมาย (คนหูหนวก)

กสทช. จับมือสมาคมคนหูหนวก ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงโทรทัศน์ของคนพิการด้านการได้ยินและสื่อความหมาย (คนหูหนวก)

เมื่อวันที่ ๑๖-๑๗ ธ.ค. ที่ผ่านมา ณ โรงแรมชวาลัน รีสอร์ท นครปฐม สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่ง (กสทช.) โดย ท่านสุภิญญา กลางณรงค์ กสทช. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงโทรทัศน์ของคนพิการด้านการได้ยินและสื่อความหมาย (คนหูหนวก) ซึ่งเป็นการร่วมมือระหว่าง สำนักงาน กสทช. สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และบริษัท ทรูวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) ในการผลิตรายการโทรทัศน์สำหรับผู้พิการทางการได้ยิน

ซึ่งเป็นไปตามของเจตนารมณ์ของ แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) และ พ.ร.บ. การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๓๖ กล่าวถึง “การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการและคนด้อยโอกาสให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ได้อย่างเสมอภาคกับบุคคลทั่วไป”

ภายในงานได้แนะนำการบริการเพื่อการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารคนพิการและการเสวนาภาษามือในหัวข้อ สื่อโทรทัศน์และศัพท์ภาษามือที่เกี่ยวข้อง โดย คุณอนุชา รัตนสินธุ์ นายกสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย คุณเกียรติศักดิ์ แผ้วมานะกุล สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย และการเสวนาในหัวข้อ สื่อโทรทัศน์กับการสื่อสารเชิงสัญลักษณ์ (ความสวยงาม) โดยคุณเมลิสา มหาพล Miss Thailand World 2006

กสทช. จับมือสมาคมคนหูหนวก ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงโทรทัศน์ของคนพิการด้านการได้ยินและสื่อความหมาย (คนหูหนวก)

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2556
ภาพประกอบ ถ่ายรูปหมู่

เมื่อวันที่ ๑๖-๑๗ ธ.ค. ที่ผ่านมา ณ โรงแรมชวาลัน รีสอร์ท นครปฐม สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่ง (กสทช.) โดย ท่านสุภิญญา กลางณรงค์ กสทช. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงโทรทัศน์ของคนพิการด้านการได้ยินและสื่อความหมาย (คนหูหนวก) ซึ่งเป็นการร่วมมือระหว่าง สำนักงาน กสทช. สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และบริษัท ทรูวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) ในการผลิตรายการโทรทัศน์สำหรับผู้พิการทางการได้ยิน

ซึ่งเป็นไปตามของเจตนารมณ์ของ แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) และ พ.ร.บ. การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๓๖ กล่าวถึง “การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการและคนด้อยโอกาสให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ได้อย่างเสมอภาคกับบุคคลทั่วไป”

ภายในงานได้แนะนำการบริการเพื่อการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารคนพิการและการเสวนาภาษามือในหัวข้อ สื่อโทรทัศน์และศัพท์ภาษามือที่เกี่ยวข้อง โดย คุณอนุชา รัตนสินธุ์ นายกสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย คุณเกียรติศักดิ์ แผ้วมานะกุล สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย และการเสวนาในหัวข้อ สื่อโทรทัศน์กับการสื่อสารเชิงสัญลักษณ์ (ความสวยงาม) โดยคุณเมลิสา มหาพล Miss Thailand World 2006

ภาพประกอบ โปสเตอร์ข่าวสาร

คุณตรี บุญเจือ และผู้เข้าร่วมงาน

ภาพประกอบ คุณอนุชา รัตนสินธุ์ นายกสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย

ภาพประกอบ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ภาพประกอบ ผู้แทน บริษัท ทรูวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

ภาพประกอบ การล้อมวงเสวนา

ภาพประกอบ กิจกรรมกลุ่ม

สามารถรับชมรายการสำหรับผู้พิการทางการได้ยิน ที่www.thaideaftv.com และ Deaf Channel ซึ่งเป็นรายการโทรทัศน์ที่นำเสนอด้วยภาษามือเต็มจอรายการแรกบนจอโทรทัศน์ประเทศไทย นอกจากนั้นยังมีคำบรรยายแทนเสียงและเสียงพากย์เพื่อให้ทุกคนสามารถรับชมได้เช่นเดียวกัน โดยได้รับร่วมมือระหว่าง กสทช. , สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย , True Vision และ Thai Deaf TV มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ รายการ Deaf Channal ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 8.00-8.30 น. ทางสถานีโทรทัศน์ TNN 2 , True vision 8

——————————-

ที่มาเวบ