Featured, ทีวีดิจิตอล...วาระประเทศไทย, พ.ศ.2556, เปิดเผยมติและความเห็นต่าง, เอกสารดาวน์โหลด

อ่าน!ข้อสังเกต ความเห็นและมติ ของ กสทช.สุภิญญา ต่อการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่โทรทัศน์ระบบดิจิตอล ประเภทบริการสาธารณะ

เปิดเผยข้อสังเกต และความเห็นมติ ของ กสทช.สุภิญญา ต่อการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการสาธารณะ

ในปี พ.ศ. 2556 นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ด้านสิทธิเสรีภาพและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ได้เปิดเผยข้อสังเกตและความเห็น ในการประชุมวาระที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการสาธารณะ รวม 10 ครั้ง (กสท. 9 ครั้ง และ กสทช. 1 ครั้ง)  ดังนี้

อ่านความเห็นและมติบอร์ดกสทช.
[gview file=”http://www.supinya.com/wp-content/uploads/2013/12/1เปิดเผยความเห็นและมติในการประชุม-กสทช.-ครั้งที่-๑๐-๒๕๕๖.pdf”]

อ่านความเห็นและมติบอร์ดกสท.
[gview file=”http://www.supinya.com/wp-content/uploads/2013/12/ความเห็นสุภิญญา_-ทีวีสาธารณะ_กสท.pdf”]