รายงานเดินทางประเทศอินเดีย

บันทึกการหารือเพื่อจัดทำความร่วมมือคุ้มครองผู้บริโภคสื่อ

ระหว่าง สำนักงาน กสทช.  องค์กรผู้บริโภคสากล  (Consumers International : CI)  มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

 ที่เมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย วันที่ ๘  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

โดย ส่วนงาน กสทช.สุภิญญา กลางณรงค์

——————————————

ภายหลังจากการเข้าร่วมประชุมเข้าร่วมการอบรม Digital Broadcasting Technologies and Implementation  ซึ่งจัดโดย  ITU Asia Pacific Centres   ณ เมืองนิวเดลี ประเทศอินเดีย  เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเปลี่ยนผ่านโทรทัศน์จากระบบแอนาล็อกสู่ระบบดิจิตอลกับผู้เข้าร่วมจากนานาประเทศแล้ว  คุณสุภิญญา กลางณรงค์ กสทช.ด้านผู้บริโภคและการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน  และคณะได้เดินทางไปประชุมหารือกับคุณสารี อ๋องสมหวัง  เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค และ Dato’ Indrani Thuraisingham Head of Consumer International office for Asia Pacific and the Middle East เพื่อเตรียมการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือระหว่างองค์กรผู้บริโภคสากล  (Consumer International : CI)  และมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (มพบ.)  เกี่ยวกับความร่วมมือกับสำนักงาน กสทช. ในการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ในประเทศไทย ตามที่ กสทช.สุภิญญาฯ มีแนวคิดและริเริ่มแสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงานด้านคุ้มครองผู้บริโภคทั้งในประเทศไทยและระหว่างประเทศ โดยมีประเด็นหารือสรุปโดยสังเขป ได้ดังนี้

๑.     มีการหารือเรื่องกรอบข้อตกลงความร่วมมือ  ได้แก่

๑.๑  การจัดสัมมนา เสวนา ประชุม หรือกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์อื่นๆ

๑.๒  การพัฒนาบุคลากรของ สำนักงาน กสทช. โดยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับประเทศต่างๆ ที่มีประสบการณ์ด้านงานคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

๑.๓  การสร้างเครือข่ายและเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ๑.๔ การแลกเปลี่ยนและสร้างสรรค์เอกสารหรือแหล่งข้อมูลความรู้ต่างๆ ร่วมกัน

๒.     เตรียมการจัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สำนักงาน กสทช. มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค และองค์กรผู้บริโภคสากล โดยจัดขึ้นในวันที่ ๓๑  มีนาคม ๒๕๕๗  ณ สำนักงาน กสทช. ก่อนการจัดงานการประชุมนานาชาติเรื่อง “การคุ้มครองผู้บริโภคในยุคดิจิตอล” โดยให้ประสานงานในรายละเอียดและเรียนเชิญเลขาธิการ สำนักงาน กสทช. เป็นผู้ลงนามในวันเวลาดังกล่าว  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ ๑  และ ๒ )

๓.     หารือการจัดเตรียมการประชุมนานาชาติ เรื่อง “การคุ้มครองผู้บริโภคในยุคดิจิตอล:  International Conference: Consumer Protection in the Digital Age” โดยเชิญผู้เข้าร่วม ได้แก่ บุคลากรของสำนักงาน กสทช.  องค์กรด้านคุ้มครองผู้บริโภค  เครือข่ายผู้บริโภค  และผู้แทนองค์กรผู้บริโภคจากประเทศต่างๆ อาทิ  มาเลเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย อังกฤษ สวิตเซอร์แลนด์ และสหรัฐอเมริกา  เป็นต้น   (รายละเอียดดังเอกสารแนบ ๓)

ข้อมูลองค์กรผู้บริโภคสากล  :  Consumers International (CI)

Consumer International (CI) คือ องค์กรที่เป็นการรวมตัวกันของกลุ่มหรือหน่วยงานที่ทำงานด้านคุ้มครองผู้บริโภค   โดยมีความเป็นอิสระ และเป็นปากเสียงให้กับผู้บริโภคทั่วโลก โดยปัจจุบันมีสามชิกทั้งสิ้น  ๒๒๐  องค์กร จาก ๑๑๕  ประเทศ  CI ได้สร้างความเคลื่อนไหวทางสังคมในระดับนานาชาติที่ช่วยคุ้มครองและสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้บริโภคโดยไม่แสวงหาผลกำไร  ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. ๑๙๖๐ ทำหน้าที่ช่วยคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัยจากการบริโภคสินค้าและบริการ

วิสัยทัศน์ของ  CI   คือ ยึดหลักให้ผู้บริโภคตระหนักถึงสิทธิผู้บริโภคเป็นหัวใจสำคัญในการตัดสินใจบริโภคสินค้าและบริการ และผู้บริโภคทุกคนควรได้รับสินค้าและการบริการที่มีความเหมาะสมและปลอดภัย

ข้อมูลมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค  (มพบ.)

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนสาธารณประโยชน์ โดยเริ่มจากการทำงานตั้งแต่ ปี พ.ศ.๒๕๒๖  ในนาม คณะกรรมการประสานงานองค์กรเอกชนเพื่อการสาธารณสุขมูลฐาน (คปอส.) ซึ่งมีบทบาทต่อการพัฒนาสาธารณสุขทั้ง ผลักดันนโยบายห้ามผสมสารคาเฟอีนในยาแก้ปวดลดไข้ การรณรงค์ให้ชื่อสามัญทางยาในฉลากเอกสารกำกับยา การรณรงค์ให้มีนโยบายลดใช้สารเคมีในการเกษตร ฯลฯ

จากบทเรียนจากการทำงานในนาม คปอส. ทำให้เกิดความตระหนักถึงสุขภาพแบบองค์รวมว่า ต้องดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนหรือผู้บริโภคอย่างรอบด้าน ถึงจะนำมาสู่การมีสุขภาวะที่ดีได้ จึงจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ ส่งเสริมให้ผู้บริโภคได้รับการคุ้มครองตามสิทธิอันพึงมีพึงได้ สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้บริโภคและองค์กรผู้บริโภคต่าง ๆ ได้มีส่วนในการคุ้มครองผู้บริโภค และวัตถุประสงค์สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือ ส่งเสริมการศึกษา วิจัยและเผยแพร่ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค เพราะการคุ้มครองผู้บริโภคที่มีประสิทธิภาพที่สุดก็คือ การที่ผู้บริโภคคุ้มครอง ดูแลตัวเองได้ ดังนั้น ข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ ที่จะช่วยให้ผู้บริโภค “ฉลาดและเท่าทันต่อสถานการณ์ปัญหาในสังคมบริโภคนิยม” จึงจำเป็นอย่างยิ่งต่อการคุ้มครองผู้บริโภค..

ดาวน์โหลดรายงานเดินทางอินเดีย