จับตาวาระกสท : ออกร่างประกาศกำกับดูแลสื่อ หลังมอบใบอนุญาตดิจิตอลแล้ว

จับตาวาระ กสท.
เตรียมออกร่างประกาศกำกับดูแลสื่อ หลังมอบใบอนุญาตดิจิตอลแล้ว

วันจันทร์ 28 เม.ย. 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ (กสท.)  เตรียมพิจารณาวาระที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนผ่านทีวีในระบบดิจิตอล ได้แก่  การขออนุญาตออกอากาศแบบคู่ขนานของบริษัท อสมท จำกัด มหาชน หลังจากวันที่ 25 เม.ย. ท่าผ่านมาเป็นวันแรกขอการเริ่มต้นการอนุญาตออกอากาศทีวีประเภทธุรกิจในระบบดิจิตอล ทั้งนี้ กสท.จะมีการพิจารณา (ร่าง)ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลผู้รับใบอนุญาตและสื่อ ได้แก่ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้รับใบอนุญาตผู้ผลิตรายการและผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ซึ่งนางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กสทช. กล่าวว่า “ร่างประกาศฉบับนี้เป็นมาตรการส่งเสริมให้ผู้รับใบอนุญาต ผู้ผลิตรายการ และผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนในกิจการบรอดแคสรวมกลุ่มจัดตั้งองค์กร สมาคม สภา ต่างๆ ขึ้น เพื่อจัดทำมาตรฐานทางจรรยาบรรณหรือจริยธรรมทางวิชาชีพเพื่อควบคุมกันเอง โดยคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารสาธารณะ และคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการวิทยุและโทรทัศน์”

“ทั้งนี้ ประเทศเริ่มต้นปฏิรูปสื่อเชิงโครงสร้างแล้ว โดยเริ่มนับหนึ่งใหม่ในระบบใบอนุญาต จากเดิมระบบสัมปทานผูกขาดฟรีทีวีเมืองไทย กว่าจะเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ไม่ง่ายเลย นับแต่ปี พ.ศ. 2498 ที่เริ่มมีโทรทัศน์อะนาล็อก ซึ่งวันที่ 25 เม.ย. ที่ผ่านมา สำนักงาน กสทช. ออกใบอนุญาตให้ฟรีทีวี 24 ช่องใหม่แล้ว ไม่มีพิธีกรรมอะไร วันจันทร์นี้ให้ทุกช่องส่งคนมารับใบอนุญาต ที่เปรียบเสมือนเป็นหลักประกันอิสรภาพของสื่อ โดยปราศจากการถูกแทรกแซงครอบงำของอำนาจรัฐ แต่กำกับโดยเงื่อนไข กติกา ความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งก็มาพร้อมกับความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ คนดู และ สังคม ดังนั้น ร่างประกาศ รวมกลุ่ม กำกับตนเองตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ฉบับนี้ สำคัญมาก ต้องจับตา….” สุภิญญา กล่าว

นอกจากนี้ กสทช. กำลังอยู่ในช่วงเปิดรับฟังความเห็นสาธารณะ ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช.ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลแข่งขันในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ คือ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดผู้มีอำนาจเหนือตลาดอย่างมีนัยสำคัญในตลาดที่เกี่ยวข้องในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ และมาตรการเฉพาะเพื่อป้องกันมิให้มีการกระทำอันเป็นการผูกขาดหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขัน พ.ศ…. และ (ร่าง) ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาและมาตรการเฉพาะเพื่อแก้ไขผลที่เกิดจากพฤติกรรมอันเป็นการผูกขาดหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. … สามารถแดสงความคิดเห็นและติดตามประกาศสองฉบับนี้ ได้ที่เวบของสำนักงาน กสทช. www.nbtc.go.th