สุภิญญา เสนอทบทวนนโยบายคูปองระวังขัดกฎหมายและเงื่อนไขการประมูล

จับตาสเป็กกล่องดาวเทียม – เคเบิลแลกคูปองดิจิตอลได้
ด้านสุภิญญา เสนอทบทวนนโยบายคูปองระวังขัดกฎหมายและเงื่อนไขการประมูล

นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการ กสทช. เปิดเผยว่า ในวันศุกร์ 2 พ.ค. 57 ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ครั้งที่ 17/57 มีการพิจารณาเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนผ่านทีวีในระบบดิจิตอล ได้แก่ ข้อกำหนดเฉพาะเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอลในกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกสำหรับการเชื่อมต่อไปยังระบบโทรทัศน์ ดาวเทียม (Satellite TV) และทางสาย (Cable and Optical Fiber) ในโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล และ วาระการพิจารณาการออก(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บริการแบบประยุกต์ประเภทการสำรวจความนิยมในกิจการกระจายเสียงหรือ โทรทัศน์ พ.ศ. ….

ส่วนตนเตรียมเสนอวาระ จากข้อเสนอแนะขององค์กรผู้บริโภคเรื่องการทบทวนนโยบายการแจกคูปองกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอล ในการประชุม กสท.ครั้งนี้ด้วย ตามที่ คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน ได้ส่งจดหมายถึงในเรื่องข้อคำถามอันส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค รวมทั้งข้อเสนอแนะขององค์กรผู้บริโภค โดยเฉพาะประเด็นการดำเนินการที่ขัดต่อประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ พ.ศ. 2556 ที่กำหนดให้นำเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในส่วนของราคาขั้นต่ำจะนำไปใช้เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนได้รับบริการด้านกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลอย่างทั่วถึง โดยมีข้อเสนอให้ กสทช.และคณะกรรมการกองทุนวิจัยฯ ทบทวนนโยบายโดยเร่งด่วน เนื่องจากเห็นว่าเป็นกรณีที่ทำให้รัฐเสียหาย และการดำเนินการของ กสท.อาจขัดต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 47 ในอันที่จะต้องคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติและระดับท้องถิ่น จากกรณีเงื่อนไขของโครงการฯ ที่จะทำให้สามารถรับชมโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลได้เพียง 36 ช่อง รวมทั้งความโปร่งใสในกระบวนการแจกคูปองส่วนลดฯ ภายใต้การดำเนินโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ตลอดจน นโยบายดังกล่าวเป็นการผลักภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้บริโภคและเอื้อประโยชน์กับผู้ประกอบการ จึงขอให้ กสท.ทบทวนขั้นตอนในการแจกคูปองส่วนลดฯ และการประชาสัมพันธ์

สุภิญญา กล่าวเพิ่มเติมว่า ข้อเสนอแนะและวิพากษ์วิจารณ์จากองค์กรที่ดำเนินการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค    ในครั้งนี้ มีประเด็นสำคัญเกี่ยวกับความโปร่งใสในการกำหนดมาตรการส่งเสริมสนับสนุนอุปกรณ์รับสัญญาณในระบบดิจิตอล และการดำเนินการที่อาจขัดต่อข้อกฎหมายทั้งตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและในระดับประกาศของ กสทช. ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนอาจเป็นเหตุให้คณะกรรมการ และสำนักงาน กสทช. ถูกร้องเรียนหรือฟ้องร้องต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ เพื่อให้การเปลี่ยนผ่านการรับส่งสัญญาณไปสู่ระบบดิจิตอลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นว่าเป็นกรณีที่การประชุม กสท. ควรนำมาพิจารณาหารือและทบทวนการกำหนดกระบวนการและมาตรการที่เหมาะสม เปิดเผยต่อสาธารณะ และป้องกันขั้นตอนดำเนินการที่อาจขัดต่อข้อกฎหมายและประกาศที่ กสทช. ได้กำหนดไว้….”

ผลการประชุมทั้งหมดเป็นอย่างไร ชวนจับตา>>>>>>