เปิดความเห็นต่าง กรณี การสนับสนุนงบประมาณเพื่อถ่ายทอดสดบอลโลกผ่านฟรีทีวี


เปิดความเห็นต่าง กรณี การสนับสนุนงบประมาณเพื่อถ่ายทอดสดบอลโลกผ่านฟรีทีวี

ในการประชุม กสทช. วันที่ 12 มิ.ย. 2557 ได้มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการบริหารเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ(กทปส.) เสนอ ความเห็น งบประมาณในการเจรจากับบริษัท อาร์ เอส อินเตอร์เนชั่นแนล บรอดคาสติ้ง แอนด์ สปอร์ต แมเนจเมนท์ จำกัด  เพื่อส่งเสริมให้มีการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2014 ทั้ง 64 นัด ผ่านฟรีทีวีทุกแพลตฟอร์ม ทั้งระบบโทรทัศน์ภาคพื้นดินหรือฟรีทีวีปกติ ระบบเคเบิ้ล และผ่านดาวเทียม เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม อย่างทั่วถึง เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการ ผู้มีรายได้น้อย และคนด้อยโอกาสให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ได้อย่างเสมอภาคกับบุคคลทั่วไปให้ได้รับชมฟุตบอลโลกผ่านฟรีทีวีทั้ง 64 นัดให้ปรับลดกรอบวงเงินลงเหลือจำนวนไม่เกิน 427.015 ล้านบาท ซึ่งเป็นวงเงินที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม นั้น

กรรมการ กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ ได้ลงมติและมีความเห็นต่างจากที่ประชุมเสียงข้างมากในการพิจารณา ในเรื่องกระบวนการระยะเวลาการพิจารณา วัตถุประสงค์กองทุน ตามพ.ร.บ. ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมาตรการการชดเชย กรอบวงเงิน และ อื่นๆ รายละเอียดดังนี้

Download (.pdf,PDF, Unknown)