กสทช.รับฟังความเห็นร่างประกาศเรื่องมาตรการกำกับการครอบงำ ควบรวมกิจการ ถือหุ้นไขว้ถึง10ต.ค.นี้

การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง การกำหนดลักษณะและมาตรการกำกับดูแลการควบรวมกิจการ การถือหุ้นไขว้ และการครอบงำกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. …. 

ข้อมูลจากเวบไซต์สำนักงานกสทช. www.nbtc.go.th

     ด้วย คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในคราวการประชุมครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 มีมติเห็นชอบต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง การกำหนดลักษณะและมาตรการกำกับดูแลการควบรวมกิจการ การถือหุ้นไขว้ และการครอบงำกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. …. และอนุมัติให้นำ (ร่าง) ประกาศ ดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ตามที่สำนักงาน กสทช. เสนอ

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) จึงขอเรียนเชิญผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ประกอบกิจการ สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคประชาชน หน่วยงานเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง การกำหนดลักษณะและมาตรการกำกับดูแลการควบรวมกิจการ การถือหุ้นไขว้ และการครอบงำกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ….

โดยกรอกรายละเอียดลงในแบบแสดงความคิดเห็นพร้อมนำส่งมายังสำนักงาน กสทช. รายละเอียดดังนี้
1. ช่องทางการนำส่งเอกสาร
1.1 ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) competition.bc@gmail.com
1.2 ทางโทรสาร หมายเลข 0 2271 7600 ต่อ 5613
1.2 นำส่งด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ (วงเล็บมุมซองว่า “แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) ประกาศ กสทช.

เรื่อง การกำหนดลักษณะและมาตรการกำกับดูแลการควบรวมกิจการ การถือหุ้นไขว้ และการครอบงำกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. …) ตามที่อยู่ดังนี้

สำนักงาน กสทช. (สำนักส่งเสริมการแข่งขันและกำกับดูแลตนเอง)
เลขที่ 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 (สายลม)
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400

2. ระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็น : ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2557 – วันที่ 10 ตุลาคม 2557

3. หากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :
สำนักส่งเสริมการแข่งขันและกำกับดูแลกันเอง (สส.) สำนักงาน กสทช.
หมายเลขโทรศัพท์  0 2 271 7600 ต่อ 5613 , 5614 , 5612

 

ดาวน์โหลดเอกสารดังนี้
- เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (ไฟล์ PDF)

หมายเหตุ
1. สำนักงาน กสทช. จะแจ้งกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. ในโอกาสต่อไป
2. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง

Download (+MA+ถือหุ้นไขว้+ฉบับรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ.pdf,PDF, Unknown)

ดาวน์โหลดแบบแสดงความคิดเห็น