จับตาโครงการแจกคูปองดิจิตอลทีวี : เปิดข้อเสนอชมรมผู้ผลิตและจำหน่ายกล่องDVB-T2

จับตาโครงการแจกคูปองดิจิตอลทีวี : เปิดข้อเสนอชมรมผู้ผลิตและจำหน่ายกล่องDVB-T2

วันนี้(14 ส.ค.57) ณ สำนักงาน กสทช. ชมรมผู้ผลิตและจำหน่ายกล่องดิจิตอลทีวี ยื่นข้อเสนอโครงการคูปอง รายละเอียด ต่อ นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์  เพื่อเสนอต่อกรรมการกสทช. รายละเอียด ดังนี้

ราคาคูปอง : ที่จริงราคาที่ได้ข้อสรุปจากประชาพิจารณ์ 1000 บาท เหมาะสมเพื่อให้ผู้บริโภคไม่มีภาระเพิ่ม และได้ของคุณภาพสูงจากการแข่งขันกันนําเสนอสิ่งที่ดีที่สุดของผู้ประกอบการ
แต่ถ้ากรณี 690 บาทซึ่งก็สามารถทําได้แต่มีส่วนต่างกําไรน้อยมากและจะเหลือผู้เข้าร่วมน้อยลงเพราะขาดแรงจูงใจ ทางชมรมฯจึงขอให้ กสทช.ช่วยในการลดต้นทุน เช่น ค่าแสตมป์ ค่ากระจายสินค้า เป็นต้น

เงื่อนไขคุณสมบัติ : ทุนจดทะเบียนตั้งแต่ 1 ล้านบาท เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการทุกขนาด เพราะทุนจดทะเบียนมากน้อยไม่ได้วัดคุณภาพของสินค้าแต่ควรตรวจกล่องอย่างเข้มงวด และตรวจโรงงานประกอบเพื่อให้มั่นใจได้ว่าของได้รับการผลิตจากโรงงานที่มีคุณภาพ

คุณภาพกล่อง : กสทช.ควรออกตรวจโรงงานที่เป็นผู้ประกอบและผลิตภายในประเทศทั้ง CKD และ SKD เพื่อเป็นการประกันคุณภาพที่แท้จริงของกล่อง และควรมีประสบการณ์ในการทํา Box Built และเพื่อป้องกันการแอบนําเข้ามาโดยหลีกเลี่ยงภาษีและไม่ผ่านโรงงานมาตราฐาน ต้องระบุให้โรงงานเป็นผู้ซื้อ แสตมป์

การรับประกันสินค้า : ควรรับประกัน1- 2 ปี เพราะตามมาตราฐานสากล สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าในโลกนี้ส่วนใหญ่รับประกัน 1ปีทั้งนั้นทั้งที่ราคาขายเป็น 10,000 เป็น 100,000 สําหรับการรับประกันยาวขึ้นขอให้เป็นเรื่องการตลาดที่จะจูงใจผู้บริโภค หรือมีการชําระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม

การส่งซ่อม : 30 วันนับจากวันเริ่มประกันสินค้าต้องรับคืนและเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่โดยไม่มีเงื่อนไข หลังจากนั้นเมื่อนํามาส่งซ่อมต้องมีเครื่องยืมใช้ระหว่างการซ่อม แต่สามารถคิดค่าซ่อมได้เเม้อยู่ในระยะประกันถ้าสินค้าเสียเนื่องจากมิใช่การเสื่อมคุณภาพของสินค้า. การส่งซ่อมสามารถส่งที่ผู้บริโภคแลกคูปอง

การรับประกัน : 1-2 ปี นับจากวันรับสินค้าและรับประกันเฉพาะกรณีการเสื่อมหรือเสียอันเนื่องจากคุณภาพสินค้า ไม่รวมความเสียหายอันเกิดจากการกระทําของลูกค้าหรือการไม่ดูแลสินค้าให้อยู่ในสภาพดี หรือความเสียหายจากปัจจัยภายนอก เช่น ไฟกระชาก ไฟตก ภัยธรรมชาติ ฯลฯ

เงินประกัน : ขอให้หัก 1%(มาตราฐานสากลกรณี. อะไหล่สํารอง) จากเงินที่ กสทช.จ่ายให้เป็นค่าคูปองเมื่อนํา คูปองมาขึ้นเงิน และสามารถนํา Bank Garantee มาเปลี่ยนเพื่อเป็นประกันแทนได้ในภายหลัง และต้องทยอยคืนตามเวลาที่ผ่านไปของการรับประกัน  และ กสทช.สามารถหักไว้ตามความเป็นจริงของการชดเชยแก่ผู้บริโภคแต่ไม่เกินราคาคูปองของแต่ละราย

จุดบริการ : ต้องมีจุดบริการหรือ ตัวแทนในการบริการหลังการขายอย่างน้อย 1จุดต่อจังหวัด

Call center : ผู้ประกอบการต้องระบุเป็น เบอร์โทรศัพท์ หรือ ช่องทางการติดต่อเพิ่มเติม พิมพ์อย่างชัดเจนที่ข้างกล่อง เพื่อให้ผู้บริโภคติดต่อเพื่อรับบริการซ่อมบํารุงและบริการหลังการขาย แต่สําหรับ Call Center กลางที่จะให้ข้อมูลพื้นฐานให้ความรู้ความเข้าใจและติดต่อไปยังส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาให้ผู้บริโภค ต้องเป็นความรับผิดชอบของ กสทช.และควรเตรียมให้เพียงพอ

การขึ้นเงินคูปอง : กสทช.ควรให้ธนาคารจ่ายให้ผู้ประกอบการภายใน 3-7 วันหลังจากส่งมอบคูปองแก่ กสทช.หรือ ธนาคารที่ กสทช.มอบหมาย

วิธีการแลกคูปอง : ควรมีฐานข้อมูลรายชื่อเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าไปตรวจเช็คความถูกต้องของผู้มีสิทธิ์แลกกล่อง แต่ไม่จําเป็นต้องบังคับให้เข้าระบบเพื่อไปตัดยอดใน Internet เพราะจะทําให้เกิดความยุ่งยากและเกิด Queing และความไม่แน่นอนของ Internet และ Server

การประชาสัมพันธ์ : กสทช.ควรทําการประชาสัมพันธ์แบบ Direct ถึงประชาชน เช่น ส่งคูปองไปล่วงหน้าพร้อมโบร์ชัวร์ที่อธิบายข้อมูลที่ทําให้ประชาชนเข้าใจอย่างละเอียด เพื่อลดคําถามซํ้าๆ

กสทช. ควรตระหนักว่าได้ไปละเมิดผู้บริโภคทําให้ต้องเปลี่ยนระบบโทรทัศน์จาก อนาล็อคสู่ดิจิตอล เพราะระบบ Free TV คือสิทธิขั้นพื้นฐานซึ่งควรจะ Free แบบไม่ต้องมีภาระหรือเงื่อนไขใดๆ แม้ว่าจะเป็นเรื่องที่ดีต่อเขาเหล่านั้นในอนาคต แต่ปัจจุบันไม่ควรสร้างปัญหาหรือภาระให้เขาต้องมีภาระค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยและคนจนอันเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ ดังนั้นถ้าผู้บริโภคต้องจ่ายเพิ่มจะเกิดปัญหากับคนจน

ความร่วมมืออื่นๆ : การประสานงานกับ Modern Trade เพื่อให้ผู้ประกอบการไม่มีภาระมากจนไม่สามารถบริการลูกค้าได้ เช่น กสทช.ควรตกลงร่วมกับ Modern Trade และอาจจ่ายเป็นค่าส่งเสริมการขายแบบเหมาจ่ายเพื่อให้ลดภาระแก่ผ้ผลิตและจําหน่ายกล่อง หรือการซื้อ License ร่วมกันเพื่อความประหยัด เช่น Dolby

แสตมป์ : กสทช.ไม่ควรเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยลดภาระแก่ผู้ประกอบการ หรือราคาควรเป็นธรรมเท่ากับค่าผลิต ซึ่งไม่ใช่ 5-6 บาทอย่างในปัจจุบัน และควรกําหนดเวลาชัดเจนว่าถ้าเขียนใบคําขอซื้อแล้วต้องได้รับภายใน 24 ชั่วโมงไม่ใช่ให้รอ 2-3 สัปดาห์

ชมรมฯขอเสนอให้ กสทช.ตั้งคณะทํางานจากผู้มีส่วนได้เสียเข้ามาร่วมกันเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้บริโภค

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
ดร.เอกศักดิ์ แดงเดช
ประธานชมรมผู้ผลิตและจําหน่าย Digital TV

ดาวน์โหลดข้อเสนอ คลิ้ก!ที่นี่