พุธ24 ก.ย. นี้ NBTC Public Forum“ฟ้องหมิ่นประมาท” เครื่องมือปิดกั้นการตรวจสอบ/การทำหน้าที่ !

ขอเชิญร่วมงาน
NBTC Public Forum ครั้งที่ ๕ /๒๕๕๗
“ฟ้องหมิ่นประมาท” เครื่องมือปิดกั้นการตรวจสอบ/การทำหน้าที่
!
วันพุธที่ ๒๔  กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
โรงแรมสุโกศล กรุงเทพฯ

๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น.      ลงทะเบียน

๑๓.๓๐ – ๑๓.๔๕ น.      กล่าวเปิด การจัดเวทีเสวนา NBTC Public forum ครั้งที่ ๕ /๒๕๕๗

โดย นายประวิทย์  ลี่สถาพรวงศา และ นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กสทช.

๑๓.๔๕ – ๑๕.๓๐ น.      เสวนา “ฟ้องหมิ่นประมาท” เครื่องมือปิดกั้นการตรวจสอบ/การทำหน้าที่ !
วิทยากร

ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์           สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

นางสาวชุติมา สีดาเสถียร           เวบไซต์หนังสือพิมพ์ออนไลน์ภูเก็ตหวาน

นางสาวพรเพ็ญ คงขจรเกียรติ      มูลนิธิผสานวัฒนธรรม

นายสุปัน รักเชื้อ                    สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

นายยิ่งชีพ อัชฌานนท์              โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน(iLaw)

    ดำเนินรายการโดย นางสาวณัฏฐา โกมลวาทิน

๑๕.๓๐ – ๑๖.๒๐ น.      ซักถาม – แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

๑๖.๒๐ – ๑๖.๓๐ น.       สรุปเสวนา

หมายเหตุ  * อยู่ในระหว่างการติดต่อ

สนใจเข้าร่วม! ลงทะเบียนแบบตอบรับนี้

ชื่อ-นามสกุล……………………………………………………………………….หน่วยงาน…………………………………………………

โทรศัพท์……………………………………………………………  E-mail(ถ้ามี)……………………………………..……………………
Social Media …………………………………………………………..………(Twitter, Facebook, Google และอื่นๆ)

 

แฟกซ์มาที่ 02-279-5563 หรือ แจ้งทาง อีเมล์ nbtcrights@gmail.com
ก่อนวันอังคารที่ 23 ก.ย. 57 เวลา 16.00 น.
สอบถามเพิ่มเติม 02-279-5563 ต่อ 5067 , 5913

ดาวน์โหลดกำหนดการและแบบตอบรับ

Download (-NBTC5.pdf,PDF, Unknown)